:شماره تماس 
 :واتس اپ 

Y بیرینگ ها

 

Y- بیرینگ‌ها


با پیچ مغزی (Grub Screw)
با رینگ داخلی بیرون‌زده از یک طرف (72)
با رینگ داخلی بیرون‌زده از دو طرف (73)
 

 

 

 72  73 
با رینگ قفل‌کن خارج از مرکز (Eccentric Locking Collar)
با رینگ داخلی بیرون‌زده از یک طرف (74)
با رینگ داخلی بیرون‌زده از دو طرف (75)
 

  74  75 

 
با رینگ داخلی مخروطی
رینگ داخلی بیرون‌زده از دو طرف (76)
برای نصب به کمک غلاف واسطه (Adapter Sleeve)


با رینگ داخلی استاندارد
برای قفل شدن با انطباق تداخلی بر روی شفت (77)
با رینگ داخلی شش ضلعی (Hexagonal Bore) (78)
با رینگ داخلی چهار ضلعی


 
  76                 77,78