:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

Precision Ground

                                                                                                                           

 شرح مشخصات

شرکت HIWIN بر طبق نقطه نظر مشتریان یا مشخصات، پیچ های ساچمه ای را می سازد. لطفاً اطلاعات زیرا برای درک طراحی پیچ ساچمه ای مطالعه کنید.

1- قطر نامی
 1- گام ررزوه
 3- طول رزوه، طول کلی
 4- شکل یاتاقان انتهایی                            

 

انواع اصلی (F) فلنچ انتهایی
 (S) مهره تکی
 (V) لوله بالای قطر مهره (F) فلنچ انتهایی
 (S) مهره تکی
 (W) لوله داخل قطر مهره (F) فلنچ انتهایی
 (D)  مهره دوبل
 (V) لوله بالای قطر مهره (F) فلنچ انتهایی
 (D) مهره دوبل
 (W) لوله داخل قطر مهره (F) فلنچ انتهایی
 (S) مهره تکی
 (I) درپوش داخلی چرخش مجدد (R) مدور
 (S) مهره تکی
 (I) درپوش داخلی چرخش مجدد (F) فلنچ انتهایی
 (D) مهره دوبل
 (I) درپوش داخلی چرخش مجدد (R) مدور
 (D) مهره دوبل
 (I) درپوش داخلی چرخش مجدد (P) پیش بار فشاری
 (F) فلنچ به فلنچ
 (D) مهره دوبل
 (W) لوله داخل قطر مهره (P) پیش بار فشاری
 (F) فلنچ به فلنچ
 (D) مهره دوبل
 (I) درپوش داخلی چرخش مجدد (O)  پیش بار گام انحرافی
 (F) فلنچ به فلنچ
 (S)  مهره تکی
 (W) لوله داخل قطر مهره(O)  پیش بار گام انحرافی
 (F)  فلنچ به فلنچ
 (S) مهره تکی
 (I) درپوش داخلی چرخش مجدد

انوع با گام بلند
 (F) فلنچ نصب شده
 (S) مهره تکی
 (H) درپوش انتهایی
 (D) شروع حرکت دوبل
 (F) فلنچ انتهایی
 (S) مهره تکی
 (V) لوله بالای قطر مهره (P) پیش بار فشاری
 (F) فلنچ انتهایی
 (D)  مهره دوبل
 (W)  لوله داخل قطر مهره

 

5-شکل مهره
 6- کلاس دقت (تلرانس هندسی، انحراف گام)
 7- سرعت کاری
 8- ماکزیمم باراستاتیکی، بارکاری، گشتاور پَسای پیش بار
 9- الزامات، ایمنی مهره
 10- موقعیت سوراخ روانکار