تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

مجموعه قفسه و رولر های سوزنی

تاریخ انتشار : 1398/05/07             به اشتراک بگذارید    

مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی (Needle Roller and Cage Assemblies)

 


یک ردیفه (24)
دو ردیفه (25)

 

 

              رولبرینگ سوزنی یک ردیفه24  رولبرینگ سوزنی دو ردیفه25

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهای باز(Roller Bearing, ̣Open Ends Drawn Cup Needle)

یک و دو ردیفه
طرح اصلی باز (26)
با آب‌بند تماسی (27)

 

        رولبرینگ سوزنی یک ردیفه بدونه اب بند26  رولبرینگ سوزنی یک ردیفه با اب بند 27 

 


 

                                                                                              مجموعه قفسه و رولر های سوزنی                      


رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با یک انتهای بسته(Roller Bearing, Closed End Drawn Cup Needle)
یک و دو ردیفه
طرح اصلی باز (28)
با آب‌بند تماسی (29)


 
                            رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده  بدونه  اب بند با یک انتهای بسته28                       رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده  با اب بند با یک انتهای بسته29رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار یک یا دو ردیفه
بدون رینگ داخلی (30)
با رینگ داخلی
طرح اصلی باز
با آب‌بند تماسی (31)
 
                               رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار بدون رینگ داخلی 30                        رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار با اب بند31رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه
یک یا دو ردیفه
با رینگ داخلی (32)
بدون رینگ داخلی (33)رولربیرینگ سوزنی خودتنظیم (Alignment Needle Roller Bearing)
با رینگ داخلی
بدون رینگ داخلی (34)
 

                  رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه با رینگ داخلی32  رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه بدونه رینگ داخلی33 

رولربیرینگ سوزنی خودتنظیم

34 

 
رولربیرینگ سوزنی ترکیبی (Combined Needle Roller Bearing)
رولر سوزنی/ بلبیرینگ تماس زاویه‌ای
یک طرفه (Single Direction) (35)
دو طرفه (Double Direction) (36)
رولر سوزنی/ بلبیرینگ کف‌گرد
 با بلبیرینگ کف‌گرد بدون قفسه (37)


با مجموعه ساچمه‌های راهنماشونده با قفسه (Cage-Guided Ball Set)
با یا بدون (38) درپوش
رولر سوزنی/ رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد
بدون درپوش (39)
با درپوش (40)

 

               رولربیرینگ سوزنی ترکیبی یک طرفه35  رولربیرینگ سوزنی ترکیبی دو طرفه36 
              رولربیرینگ سوزنی ترکیبی با بلبررینگ کف گرد بدونه قفسه 37  رولربیرینگ سوزنی ترکیبی با مجموعه ساچمه های راهنما شونده38 
            رولر سوزنی رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد بدون درپوش39  رولر سوزنی رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد بادرپوش40 

 

به اشتراک بگذارید    
موضوعات مرتبط :

مهم ترین مطالب