:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

Cool Type

نوع خنك شونده

  نوع خنك شونده I – پيچ ساچمه اي با اندازه خيلي بالا Dm-N

 * عصر جديد براي پيچ ساچمه اي پر سرعت، اندازه فوق بالاي Dm-N (بالاي 200,000 ) و دقت بالاي نصب را سبب شده است.

* نوع خنك شونده I طراحي شناخت تو خالي دارد.

* مناسب سرعت بالاي ماشين هاي ابزار و ماشين هاي سنتر

مشخصات

1- ما قطر شافت بيشتر را براي طراحي نوع خنك شونده توصيه مي كنيم.

2- نوع مهره: FSI, FSH, DFSV, OFSW, PFDW, FSW, FSV و غيره است.

3- براي ساير مشخصات مورد نياز با اين شركت تماس بگيريد.

4- نوع خنك شونده I در مقايسه با مشخصات استاندارد، تغييرات خارجي ابعادي كوچكي را در مهره سبب مي شود لطفاً با اين شركت تماس بگيريد.

 پيچ ساچمه اي با قدرت حمل بار بالا – شيب خنك شونده II

* عصر جديدي از پيچهاي ساچمه اي بكار مي روند در محرك هاي الكتريكي، ماشين هاي تزريق، پرس ها، واحدهاي قدرت و ديگر محرك هاي هيدروليكي قابل جايگزيني ديده مي شود.

* ماشين هاي تزريق با محرك الكتريكي، پرس ها، واحدهاي قدرت و ديگر محرك هيدروليكي قابل جايگزيني.

مشخصات:

 1- ما قطر شافت بيشتر از  را براي اين طراحي توصيه مي كنيم.

2- انواع مهره: FSI, FSH, DFSV, OFSW, PFDW, FSW, FSV

3- لطفاً براي ساير مشخصات مورد نياز با اين شركت تماس بگيريد.

4- تيپ خنك شونده II در مقايسه با مشخصات استاندارد، تغييرات خارجي ابعادي كوچكي را در مهره سبب مي شود. لطفاً با اين شركت تماس بگيريد.