:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

براي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ تحت بار ديناميكي، بار معادل از روابط زير به دست مي‌آيد.
وقتي كهFa/Fr≤e                                                            p=Fr
وقتي كه Fa/Fr<e                                             p=0.56Fr+YFa
ضرايب e و Y به رابطه Fa/Co, fo بستگي دارند. ضريب محاسباتي fo در جداول بيرينگ‌ها آورده شده است. Fa  مؤلفه محوري بار و Co ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي است.  ضرايب به ميزان لقي شعاعي داخلي نيز بستگي دارند. (جدول زير)