:شماره تماس 
 :واتس اپ 

یک حالت خاص- ضریب تصحیح a23

 

یک حالت خاص- ضریب تصحیح a23

در روش قبلی SKF عمر اسمی با استفاده از ضریب a23  برای فولاد بیرینگ و روانکاری تصحیح می‌شد. SKF این ضریب را در سال 1975 معرفی کرده بود.
در استاندارد ISO 281:1990/Amd 2:2000 این ضریب تصحیح به عنوان حالت خاصی از ضریب تصحیح عمر askf  ذکر شده است. ضریب a23   در حقیقت یک مقدار خاصی از «آلودگی- نسبت بار» [nc(pu/p)]23  در نمودارهای تصحیح عمر SKF می‌باشد. ضریب   فقط به نسبت لزجت k بستگی دارد. یک مقیاس از  a23  بر روی منحنی‌های k در نمودارهای ,2,3,4و1 ،  برای ضریب nc askf در نقطه  nc(pu/p)=[nc(pu/p)]23 نشان داده شده است. بنابراین ضریب nc  برای درجه آلودگی از رابطه زیر به دست می‌آید:
 nc=[nc(pu/p)]23 (pu/p)
محلی که   nc(pu/p)=[nc(pu/p)]23  است با خط‌چین بر روی نمودارهای فوق نشان داده شده است. همچنین این مقادیر درجدول 6 برای بیرینگ‌های استاندارد SKF و بیرینگ‌های SKF اکسپلورر آورده شده‌اند. به عنوان مثال برای بلبیرینگ‌های استاندارد مقدار  nc برابر است با:
 nc=0.05/pu/p
در نمودار زیر ,در نقطة آلودگی- نسبت بار، =0.05[ nc(pu/p)]23  و  askf=a23 بوده در نتیجه  a23 را می‌توان از محور عمودی askf  با استفاده از مقادیر k بر روی خط‌چین تعیین نمود. در نهایت عمر بیرینگ از رابطة ساده شده زیر به دست می‌آید.
 Lmn=a1a23L10
که در آن:
 Lmn= عمر اسمی SKF (در قابلیت اطمینان  100%-n%)، میلیون دور
L10=  عمر اسمی (در قابلیت اطمینان 90%)، میلیون دور
a1=  ضریب تصحیح عمر برای قابلیت اطمینان (جدول 1 )

 

 

a23=  ضریب تصحیح برای فولاد بیرینگ و روانکار، وقتی  nc(pu/p)=[nc(pu/p)]23 (نمودارهای 1و2و3و4 )

 

 

 

 

 

 

 

 


استفاده از ضریب تصحیح a23  در عمل به معنی استفاده از nc(pu/p)=[nc(pu/p)]23  است. اگر مقدار واقعی  nc(pu/p)  کمتر یا بیشتر از nc(pu/p)]23 مقدار  باشد عمر بیرینگ کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی تخمین زده می‌شود. به عبارت دیگر در کاربردهایی که بار زیاد و آلودگی بالاست یا کاربردهایی که بار سبک و شرایط تمیز است ضریب a23  معیار درستی به دست نمی‌دهد.
برای بیرینگ‌های استاندارد در شرایط بار C/P حدود 5 درجه آلودگی برای askf=a23  نیاز به ضریب   nc حدود 0.4 تا 0.5 دارد. اگر تمیزی واقعی  کمتر از مقدار طبیعی مربوط به ضریب a23  باشد، عمر بیرینگ بیشتر از مقدار واقعی محاسبه می‌شود. لذا توصیه می‌شود که از روش  askf در محاسبه عمر بیرینگ استفاده شود.
مطابقت بین ضریب  a23 و  askf در کاربردهایی لازم می‌باشد که طراحی بر اساس ضریب a23   انجام شده و نیاز به تبدیل آن به روش کلی‌تر   است. در حقیقت کلیه کاربردهایی که در آنها محاسبات بر اساس ضریب   انجام شده و در عمل رضایت‌بخش می‌باشند را می‌توان به سادگی به ضریب  askf معادل تبدیل نمود.

 


در عمل این تبدیل به معنی تعیین ضریب nc  بر اساس مقادیر «آلودگی- نسبت بار» در جدول 6 می‌باشد.

 

 

ضریب  که از این روش به دست می‌آید نشان دهنده مقدار تقریبی ضریب nc  واقعی می‌باشد. این مقدار تخمینی اولیه را می‌توان بر اساس نرخ تمیزی روغن که در بخش «تعیین  nc وقتی که درجة آلودگی معلوم است»بهینه نمود.