:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

کلاس دقت پیچهای ساچمه ای

کلاس دقت پیچ های ساچمه ای شرکت HIWIN
پیچهای ساچمه ای با کلاس دقت در کاربردهایی که نیازمند دقت بالای موقعیت، تکرارپذیری، حرکت نرم و طول عمر بالای نگهداری است استفاده می شوند. پیچهای ساچمه ای نورد شده معمولی برای کاربردهایی که کلاس دقتی پائین تری دارند اما کارآیی بالا و طول عمر بالا نیز مدنظر است استفاده می شود. پیچهای ساچمه ای نورد شده با کلاس دقت دقتی کمتر از پیچ های ساچمه ای نورد شده معمولی و بیشتر از پیچهای ساچمه ای سنگ خورده دارند. آنها می توانند به عنوان جایگزین مناسبی برای پیچهای ساچمه ای سنگ خورده دقیق با همان کلاس دقت در بعضی کاربردها باشند. این شرکت پیچهای ساچمه ای دقیقی تا کلاس C6 می سازد. تلرانس های هندسی در پیچ های سنگ خو.رده دقیق متفاوتند  زمانی که قطر خارجی محور پیچ سنگ نخورده باشد فرآیند نصب پیچهای ساچمه ای نورد شده دقیق متفاوت از نوع سنگ خورده می باشد.

[1] کلاس دقت

کاربردهای زیادی برای پیچهای ساچمه ای وجود دارد از پیچهای ساچمه ای با دقت بالا که در تجهیزات اندازه گیری دقیق و تجهیزات مواد فضا استفاده می شود تا پیچهای ساچمه ای در کلاس حمل و نقل که در تجهیزات بسته بندی استفاده می شوند. دسته بندی های دقت و کیفیت متعاقباً توضیح داده می شود. انحراف گام، زبری سطح، تلرانس هندسی، افقی، حرارت تولیدی و سطح صدا و تعمیر گشتاور نیروی باز دارنده.

 

پیچهای ساچمه ای سنگ خورده دقیق شرکت HIWIN تا کلاس های 7 طبقه بندی می شوند. عموماً پیچهای ساچمه ای کلاس دقیق این شرکت تعریف می شوند به وسیله ارزش که  نامیده می شودو پیچ های ساچمه ای کلاس سنگ خورده به صورت متفاوتی تعریف می شوند. از این دیاگرام، کلاس دقت می تواند تعیین شود با انتخاب تلرانس مناسب شود. از این دیاگرام، کلاس دقت می تواند تعیین شود با انتخاب تلرانس مناسب نتایج اندازه های شرکت HIWIN را طبق استاندارد DIN نشان می دهد. موقعیت دقیق ماشین های ابزار با اندازه eP با انحراف U300P انتخاب می شود. کلاس دقت برای کاربردهای در ماشین آلات  است.مرجع برای انتخاب پیچهای ساچمه ای مناسب در محدوده های کاربردی متفاوت می باشد.

 

[2] بازی محوری (خلاصی)

اگر پیچهای ساچمه ای با حرکت محوری صفر (بدون خلاصی) نیاز باشند، پیش بار افزوده می شود و برای اهداف آزمایشی پیش بار گشتاور نیروی پسا تعیین شده است.  برای ماشین های ابزاری CNC افت حرکت می تواند با چغرمگی نامناسب در پیچهای ساچمه ای با خلاصی صفر رخ دهد. لطفاً با مهندسین هنگام تعیین چغرمگی و خلاصی مورد نیاز مشورت کنید.

[3] تلرانس هندسی

انتخاب مناسب در کلاس صحیح پیچ ساچمه ای براساس نیاز ماشین آلات ضروری است

Tp : نقطه هدف گام حقیقی محاسبه شده. این اندازه توسط نیازهای کاربردی مختلف مشتریان تعیین می شود.

ep : انحراف نهایه گام حقیقی مبنا، ماکزیمم انحراف خط گام حقیقی محاسبه شده مبنا بیشتر از طول است.

V2n : انحراف گام حقیقی

ea : مبناء واقعی گام حقیقی اندازه گرفته شده توسط سیستم لیزر

vv : انحراف کلی وابسته به گام حقیقی. ماکزیمم انحراف گام واقعی محاسبه شده از مبناء گام محاسبه شده واقعی در محدوده مشابه.

V300p : انحراف گام حقیقی بیشتر از 300mm مسیر. انحراف بالا به صورت تصادفی از 300mm طول زرده است.

eoa : انحراف متوسط گام بیشتر از طول مسیر LV . خط راست تمایل گام واقعی محاسبه شده را بیان می کند. این انحراف توسط روش حداقل مربعات محاسبه می شود و توسط سیستم لیزری اندازه گیری می شود. مقدار افزوده می شود جبران خط مسیر که بیشتر از مسیر مفید است و انحراف مسیر حرکت واقعی.

c : انحراف خطای مسیر ازطول مسیر مقید LU بیشتر است.
 انتخاب پارامتر: این اندازه توسط مشتری و سازنده تعیین می شود و به نیازهای مختلف کاربردی وابسته است.

ep : انحراف واقعی طی شده.

vvp : انحراف گام حقیقی بیشت از طول مسیر مفید LU

v300p : انحراف گام حقیقی بیشتر از 300mm مسیر

v2np : انحراف گام بیشتر از دور چرخشی

 

eoa(Ea) : انحراف گام بیشتر از طول رزوه مفید وابسته به انحراف نامی است.

 

vva(ea) : انحراف کلی گام وابسته بیشتر از طول رزوه مفید است.

v300a(e30a) : انحراف گام وابسته در طول تصادفی  300mm از طول رزوه است.

v2m(e2na) : انحراف گام تکی بیشتر از 2P .

 

 تلرانسی و روش اندازه گیری برای پیچ های ساچمه ای دقیق شرکت HIWIN

 

:T1 انحراف دور حقیقی از قطر خارجی مرتبط با AA' (این اندازه براساس DIN69051 و JBB1192 محاسبه می شود)
:T2 انحراف یاتاقان خورده شده مرتبط به AA' (این اندازه براساس DIN69051 و JB B1192 محاسبه می شود)

:T3 انحراف هم محوری وابسته به AA' (این اندازه براساس  DIN 69051 و JB B1192 محاسبه می شود).

 

:T4 انحراف گوشه انتهای یاتاقان خورده شده مرتبط به AA' .

 

:T5 انحراف سطح حرکتی نسبت به سطح نصب شده (فقط برای مهره) مرتبط به BB' .

:T6 انحراف خرابی قطر خارجی (فقط برای مهره) وابسته به  BB' .

:T7 انحراف توازی (فقط برای مهره) مرتبط به BB' .