تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

کاربرد بیرینگ های مجهز به سنسور

کاربرد بیرینگ های مجهز به سنسور

دو بیرینگ برای مهار  شفت لازم  می باشد یک بیرینگ ثابت و  یک بیرینگ شناور از آن جایی که  بیرینگ های مجهز به  سنسور برای موقعی  بیرینگ ثاب بکار  می رود،‌ بیرینگ مقابل آنها باید به صورت  شناور  بکار رود درصورتی که باز محوری  سنگین دو طرفه به بیرینگ های مجهز به سنسور وارد شوند  باید آن را  به طریقی نصب کرد که بار محوری  سنگین تر  به لبه جانبی رینگ خارجی در طرف  مقابل سنسور وارد شود .