:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

چیدمان بیرینگ ها

چیدمان بیرینگ ها

چیدمان بیرینگ ها در یک جزء دورانی ماشین نظیر شفت عموماً نیاز به دو بیرینگ جهت نگه داشتن و ثابت کردن محوری و شعاعی اجزای دورانی نسبت به پوسته ثابت ماشین دارد. وابسته به نوع کاربرد، بار، دقت حرکتی مورد نیاز و هزینه‌ها، چیدمان بیرینگ ها ممکن است به صورت‌های زیر باشد.
• چیدمان بیرینگ‌های ثابت و شناور
• چیدمان بیریگ قابل تنظیم، یا
• چیدمان بیرینگ شناور
چیدمان را شامل یک بیرینگ که بار محوری، شعاعی و ممان را تحمل می‌کند نظیر اتصالات مفصلی (Articulated Joint) در این کتاب مورد بحث قرار نمی‌گیرند.