:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

چیدمان بیرینگ های ثابت و شناور

چیدمان بیرینگ های ثابت و شناور

بیرینگ‌های ثابت در یک انتهای شفت علاوه بر تحمل وزن شفت، شفت را در جهت محوری از دو طرف ثابت نگه می‌دارد. بنابراین این بیرینگ باید در محل خود بر روی شفت و نشیمنگاه ثابت شود. بیرینگ‌های مناسب برای این موقعیت شامل بیرینگ‌های شعاع است که می‌توانند بار ترکیبی را تحمل کنند، نظیر بلبیرینگ شیار عمیق، بلبیرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه یا یک ردیفه جفت شده، بلبیرینگ‌ خود تنظیم، رولربیرینگ کروی و رولربیرینگ مخروطی جفت شده ترکیب یک بیرینگ کروی و رولربیرینگ مخروطی جفت شده. ترکیب یک بیرینگ شعاعی می‌تواند فقط بار شعاعی را تحمل کند، نظیر رولربیرینگ استوانه‌ای با یک رینگ بدون لبه، با یک بلبیرینگ شیار عمیق، بلبیرینگ چهار نقطه تماس و یا یک بیرینگ کف گرد دو طرفه نیز می‌تواند برای موقعیت ثابت به کار برده شود. دراین شرایط بیرینگ دوم که شفت را در جهت موری از دو طرف ثابت می‌کند، باید انطباق لق در نشیمنگاه نصب شود.
بیرینگ شناور یا غیر ثابت در انتهای دیگر شفت فقط وزن شفت را حمل می‌کند. همچنین این بیرینگ باید اجازه حرکت محوری را به شفت بدهد تا در صورتی که بر اثر انبساط حرارتی طول شفت تغییر کرد، تنش‌های ناخواسته اضافی در  بیرینگ‌ها ایجاد نشود. جابه‌جایی محوری می‌تواند برای رولربیرینگ‌های سوزنی، رولربیرینگ‌های استوانه‌ای در طرح‌های N و NU و رولربیرینگ‌های توریدال CARB در داخل بیرینگ و یا بین یکی از رینگ‌های بیرینگ و نشیمنگاه آن، (ترجیحاً ین رینگ خارجی و نشیمنگاه آن) انجام پذیرد. از ترکیب مرسوم برای چیدمان بیرینگ‌های ثابت/ شناور،‌ترکیب‌هایی که بیشترین کاربرد را دارند در زیر شرح داده شده‌اند.
برای چیدمان با سفتی زیاد، در شرایطی که جابه جایی محوری بدون اصطکاک لازم باشد ترکیب‌های زیر ممکن است استفاده شود.


بلبیرینگ شیار عمق/ رولربیرینگ استوانه‌ای (شکل زیر)
• بلبیرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه/ رولربیرینگ استوانه‌ای (شکل2)


• رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه جفت شده/ رولربیرینگ استوانه‌ای (شکل3)

• رولربیرینگ استوانه‌ای طرح NUP/ رولربیرینگ استوانه‌ای طرح NU (شکل زیر)
• رولربیرینگ استوانه‌ای طرح NU و بلبیرینگ چهار نقطه تماس/ رولربیرینگ استوانه‌ای (شکل5)


برای ترکیب‌های بالا،‌ عدم همراستایی شفت باید حداقل باشد. اگر این امر امکان‌پذیر نیست توصیه می‌شود که از ترکیب‌های خود تنظیم زیر استفاده شود تا اجازه عدم همراستایی را به شفت بدهد.


• رولربیرینگ کروی/ رولربیرینگ توریدال CARB (شکل6)

قابلیت این چیدمان‌ها در تحمل عدم هماستایی زاویه‌ای و جا به جایی محوری، از ایجاد نیروهای محوری داخلی در بیرینگ‌ها جلوگیری می‌کند.


برای چیدمان‌ها با رینگ داخلی تحت بار دورانی (Rotating Inner Ring Load) که تغییر طول شفت باید بین بیرینگ و نشیمنگاه آن جبران شود،‌ جا به جایی محوری باید بین رینگ خارجی و نشیمنگاه انجام گیرد. ترکیب‌های معمول در این حالت عبارتند از:

• بلبیرینگ شیار عمیق/ بلبیرینگ شیار عمیق (شکل 7)


• بلبیرینگ خود تنظیم یا رولربیرینگ کروی/ بلبیرینگ خود تنظیم یا رولربیرینگ کروی (شکل 8)


• بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه‌ای جفت‌شده / بلبیرینگ شیار عمیق