تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

چيدمان بيرينگ هاي ثابت و شناور

چيدمان بيرينگ هاي ثابت و شناور

بيرينگ‌هاي ثابت در يك انتهاي شفت علاوه بر تحمل وزن شفت، شفت را در جهت محوري از دو طرف ثابت نگه مي‌دارد. بنابراين اين بيرينگ بايد در محل خود بر روي شفت و نشيمنگاه ثابت شود. بيرينگ‌هاي مناسب براي اين موقعيت شامل بيرينگ‌هاي شعاع است كه مي‌توانند بار تركيبي را تحمل كنند، نظير بلبيرينگ شيار عميق، بلبيرينگ تماس زاويه‌اي دو رديفه يا يك رديفه جفت شده، بلبيرينگ‌ خود تنظيم، رولربيرينگ كروي و رولربيرينگ مخروطي جفت شده تركيب يك بيرينگ كروي و رولربيرينگ مخروطي جفت شده. تركيب يك بيرينگ شعاعي مي‌تواند فقط بار شعاعي را تحمل كند، نظير رولربيرينگ استوانه‌اي با يك رينگ بدون لبه، با يك بلبيرينگ شيار عميق، بلبيرينگ چهار نقطه تماس و يا يك بيرينگ كف گرد دو طرفه نيز مي‌تواند براي موقعيت ثابت به كار برده شود. دراين شرايط بيرينگ دوم كه شفت را در جهت موري از دو طرف ثابت مي‌كند، بايد انطباق لق در نشيمنگاه نصب شود.
بيرينگ شناور يا غير ثابت در انتهاي ديگر شفت فقط وزن شفت را حمل مي‌كند. همچنين اين بيرينگ بايد اجازه حركت محوري را به شفت بدهد تا در صورتي كه بر اثر انبساط حرارتي طول شفت تغيير كرد، تنش‌هاي ناخواسته اضافي در  بيرينگ‌ها ايجاد نشود. جابه‌جايي محوري مي‌تواند براي رولربيرينگ‌هاي سوزني، رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي در طرح‌هاي N و NU و رولربيرينگ‌هاي توريدال CARB در داخل بيرينگ و يا بين يكي از رينگ‌هاي بيرينگ و نشيمنگاه آن، (ترجيحاً ين رينگ خارجي و نشيمنگاه آن) انجام پذيرد. از تركيب مرسوم براي چيدمان بيرينگ‌هاي ثابت/ شناور،‌تركيب‌هايي كه بيشترين كاربرد را دارند در زير شرح داده شده‌اند.
براي چيدمان با سفتي زياد، در شرايطي كه جابه جايي محوري بدون اصطكاك لازم باشد تركيب‌هاي زير ممكن است استفاده شود.


بلبيرينگ شيار عمق/ رولربيرينگ استوانه‌اي (شكل زير)
• بلبيرينگ تماس زاويه‌اي دو رديفه/ رولربيرينگ استوانه‌اي (شكل2)


• رولربيرينگ مخروطي يك رديفه جفت شده/ رولربيرينگ استوانه‌اي (شكل3)

• رولربيرينگ استوانه‌اي طرح NUP/ رولربيرينگ استوانه‌اي طرح NU (شكل زير)
• رولربيرينگ استوانه‌اي طرح NU و بلبيرينگ چهار نقطه تماس/ رولربيرينگ استوانه‌اي (شكل5)


براي تركيب‌هاي بالا،‌ عدم همراستايي شفت بايد حداقل باشد. اگر اين امر امكان‌پذير نيست توصيه مي‌شود كه از تركيب‌هاي خود تنظيم زير استفاده شود تا اجازه عدم همراستايي را به شفت بدهد.


• رولربيرينگ كروي/ رولربيرينگ توريدال CARB (شكل6)

قابليت اين چيدمان‌ها در تحمل عدم هماستايي زاويه‌اي و جا به جايي محوري، از ايجاد نيروهاي محوري داخلي در بيرينگ‌ها جلوگيري مي‌كند.


براي چيدمان‌ها با رينگ داخلي تحت بار دوراني (Rotating Inner Ring Load) كه تغيير طول شفت بايد بين بيرينگ و نشيمنگاه آن جبران شود،‌ جا به جايي محوري بايد بين رينگ خارجي و نشيمنگاه انجام گيرد. تركيب‌هاي معمول در اين حالت عبارتند از:

• بلبيرينگ شيار عميق/ بلبيرينگ شيار عميق (شكل 7)


• بلبيرينگ خود تنظيم يا رولربيرينگ كروي/ بلبيرينگ خود تنظيم يا رولربيرينگ كروي (شكل 8)


• بلبرينگ يك رديفه تماس زاويه‌اي جفت‌شده / بلبيرينگ شيار عميق