تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

چيدمان بيرينگ قابل تنظيم

چيدمان بيرينگ قابل تنظيم

در چيدمان بيرينگ قابل تنظيم شفت به صورت محوري از يك جهت  توسط يك بيرينگ و از جهت مقابل توسط بيرينگ ديگر مهار مي‌شود. اين چيدمان به عنوان مهار ضربدري (cross located) نيز شناخته مي‌شود و معمولاً براي شفت‌هاي كوتاه استفاده مي‌شود. بيرينگ‌هاي مناسب براي اين چيدمان شامل كليه بيرينگ‌هاي شعاعي كه بار محوري را حداقل در يك جهت تحمل مي‌كنند، مي‌باشد. نظير
• بلبيرينگ هاي تماس زاويه‌اي (شكل 10)


• رولربيرينگ هاي مخروطي
در بعضي موارد كه از بلبيرينگ تماس زاويه‌اي يا رولربيرينگ مخروطي يك رديفه در چيدمان ضربدري استفاده مي‌شوند، ممكن است پيش بار لازم باشد.