:شماره تماس 
 :واتس اپ 

چیدمان بیرینگ شناور

چیدمان بیرینگ شناور

چیدمان بیرینگ شناور نیز شفت را به صورت ضربدری مهار می‌کند و برای شرایطی که به مهار محوری شفت نیازی نیست و یا شفت توسط اجزای دیگر مهار می‌شوند،‌ به کار می‌رود.
بیرینگ‌های مناسب برای این چیدمان عبارتنداز،
• بلبیرینگ‌های شیار عمیق (شکل 12)


 

• بلبیرینگ‌های خود تنظیم


• رولربیرنیگ‌های کروی
در این نوع چیدمان یک رینگ از هر بیرینگ، ترجیحاً رینگ خارجی، باید بتواند نسبت به نشیمنگاه خود حرک کند. یک چیدمان شناور را همچنین  می توان با دو رولربیرینگ طرح NJ، با تنظیم رینگ داخلی، به دست آورد (شکل زیر). در این حالت حرکت محوری در داخل بیرینگ انجام می‌شود.