تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

پين ها

پين ها

در رولرهاي بادامكي، بجز در موارد نادر، رينگ خارجي دوران مي‌كند. در صورتي كه جابه‌جايي آسان رينگ داخلي لازم است پين يا شفت بايد با تلرانس‌ g6 ماشينكاري شود. در صورتي كه تداخل محكم‌تري لازم باشد پين يا شفت را بايد با تلرانس j6 ماشينكاري كرد.
براي رولرهاي بادامكي كه تحت بار محوري زياد مي‌باشند، رينگ داخلي بايد به طور كامل از كناره‌ها حمايت شود. قطر سطح حمايت كننده بايد قطر كناره رينگ داخلي d1 باشد.