:شماره تماس 
 :واتس اپ 

پين ها

پين ها

در رولرهاي بادامكي بجز در موارد محدود، رينگ داخلي تحت بار ثابت است. در اين شرايط در صورتي كه جابه‌جايي آسان رينگ داخلي لازم باشد، پين يا شفت بايد با تلرانس g6 ماشينكاري شود. در صورتي كه ، بنابر دلايلي، انطباق محكمتر نياز باشد، پين يا شفت بايد با تلرانس j6 ماشينكاري شوند در كاربردهايي كه رولربادامكي تحت بار محوري زياد است، توصيه مي‌شود كه رينگ داخلي در كل سطح جانبي مهار شود. قطر پله مهار كننده بايد برابر قطر پيشانييd1 رينگ داخلي باشد