تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

پين ها

پين ها

در رولرهاي بادامكي بجز در موارد محدود، رينگ داخلي تحت بار ثابت است. در اين شرايط در صورتي كه جابه‌جايي آسان رينگ داخلي لازم باشد، پين يا شفت بايد با تلرانس g6 ماشينكاري شود. در صورتي كه ، بنابر دلايلي، انطباق محكمتر نياز باشد، پين يا شفت بايد با تلرانس j6 ماشينكاري شوند در كاربردهايي كه رولربادامكي تحت بار محوري زياد است، توصيه مي‌شود كه رينگ داخلي در كل سطح جانبي مهار شود. قطر پله مهار كننده بايد برابر قطر پيشانييd1 رينگ داخلي باشد