تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

پيش بار محوري

پيش بار محوري

براي كاهش سر و صدا و عملكرد  بهتر در سرعت  هاي بالا عموما در چيدمان هايي كه شامل دو بيرينگ شيار عميق مختلط مي باشند،‌ بيرينگ ها را پيش بار محوري مي كنند . يك روش ساده براي اعمال پيش بار محوري استفاده از واشر فنري مي باشد.