:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پیش بار بیرینگ ها

پیش بار بیرینگ ها

ممکن است لقی کارکرد مثبت یا منفی، وابسته به نوع کاربرد، در بیرینگ نیاز باشد. در بیشتر کاربردها لقی کارکرد باید مثبت باشد و یا به عبارت دیگر بیرینگ درحین کار باید لقی باقیمانده، هر چند کم، را داشته باشد (بخش «لقی داخلی بیرینگ‌ها» )
ولی در بعضی کاربردها نظیر محور کارگیر ماشین‌های ابزار چرخدنده پنیون در محرک محور اتومبیل بیرینگ‌های در موتورهای الکتریکی کوچک و بیرینگ‌ها در کاربردهای نوسانی، نیاز به لقی کارکرد منفی و یا به عبارت دیگر پیش‌بار می‌باشد، تا سختی چیدمان بیرنگ‌ها تقویت شده و دقت‌های حرکتی افزایش یابد. کاربرد پیش‌بار به وسیله‌ی فنر در شرایطی که بیرینگ بدون بار یا تحت بار کم در سرعت زیاد کار می‌کند نیز توصیه ی‌شود در این شرایط پیش‌بار یا تحت بار کم در سرعت زیاد کار می‌کند نیز توصیه می‌شود. در این شرایط پیش بار، حداقل بار لازم بر روی بیرینگ را تأمین کرده و از خرابی بیرینگ به علت حرکت لغزشی اجزای غلتنده جلوگیری می‌کنند (بخش «بار حداقل مورد نیاز» ).