:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه در شماره فني رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه براي مشخص كردن امكانات خاص يك بيرينگ بكار مي‌روند در زير شرح داده مي‌شوند.  

زاويه تماس بزرگ‌تر از طرح استاندارد 

CLN 

تلرانس كاهش يافته پهناي رينگ‌ها و پهناي كل، مطابق تلرانس كلاس ISO 6X 

CL0 

دقت‌ها مطابق با كلاس O استاندارد ABMA براي بيرينگ‌هاي اينچي  

CL00 

دقت‌ها مطابق كلاس 00 استاندارد ABMA براي بيرينگ‌هاي اينچي  

CL7A

بيرينگ با عملكرد بالا براي چيدمان بيرينگ‌هاي پنيون چرخدنده ( با پسوند CL7C  جايگزين شده)  

HA1 

رينگ داخلي و خارجي از فولاد سخت شونده سطحي 

HA3 

رينگ داخلي و خارجي از فولاد سخت شونده سطحي 

HN1 

رينگ داخلي تحت عمليات حرارتي سطحي خاص قرار گرفته است 

HN3

رينگ داخلي تحت عمليات حرارتي سطحي خاص قرار گرفته است

J

قفسه نوع پنجره از جنس فولادي پرسكاري شده و مركز شده نسبت به رولرها، عدد بعد از J نشان دهنده طرح قفسه متفاوت است 

P6

دقت‌هاي ابعادي و حركتي مطابق كلاس تلرانس قديمي ISO 6 (دقيق‌تر از تلرانس نرمال) 

Q

صافي سطح و هندسه تماس بهينه شده است  

R

رينگ خارجي فلنج‌دار 

TN9

قفسه نوع پنجره‌اي از جنس آميد 6.6 تقويت شده با الياف شيشه (ساخته شده به روش تزريق پلاستيك) و مركز شده نسبت به رولرها 

U

به همراه يك عدد نشان دهنده تلرانس كاهش يافته پهنا مي‌باشد. براي مثال U2 تلرانس پهناي كل +0.05/0
U4تلرانس پهناي كل +0.10/0 

VA321 

طرح داخلي بهينه شده  

VA606 

رينگ‌ها با سطح غلتش قوسي و عمليات حرارتي خاص 

VA607 

رينگ‌ها با سطح غلتش قوسي و عمليات حرارتي خاص 

VB022 

ابعاد پخ در سطح جانبي بزرگ‌تر خارجي برابير 0.3mm 

VB026 

ابعاد پخ در سطح جانبي بزرگ‌تر رينگ داخلي برابر 8mm  

VB061 

ابعاد پخ در سطح جانبي بزرگ‌تر رينگ داخلي برابر 8mm

VB134

ابعاد پخ در سطح جانبي بزرگ‌تر رينگ داخلي برابر 1mm 

VB406

ابعاد پخ در سطح جانبي بزرگ‌تر رينگ داخلي برابر 3mm و در سمت بزرگ‌تر رينگ خارجي برابر 2mm  

VB481

ابعاد پخ در سطح جانبي بزرگ‌تر رينگ داخلي برابر 8.5mm 

VC027

هندسه داخلي اصلاح شده براي افزايش عدم همراستايي مجاز  

VC068

دقت‌هاي حركتي و عمليات حرارتي خاص  

VE174

يك شيار ثابت كننده در سطح جانبي بزرگ‌تر رينگ خارجي، دقت‌هاي حركتي افزايش يافته  

VQ051

هندسه داخلي اصلاح شده براي افزايش عدم همراستايي مجاز 

VQ267

تلرانس پهناي كاهش يافته رينگ داخلي 

VQ495

مانند CL7C ولي با تلرانس قطر خارجي كاهش يافته يا جابجا شده  

VQ506

تلرانس پهناي كاهش يافته رينگ داخلي 

VQ507

مانند CL7C ولي با تلرانس قطر خارجي كاهش يافته يا جابجا شده  

 VQ523

مانند CL7C ولي با تلرانس پهناي كاهش يافته رينگ داخلي يا تلرانس قطر خارجي كاهش يافته يا جابجا شده  

 VQ601

تلرانس مطابق كلاس O استاندارد ABMA براي بيرينگ‌هاي اينچي  

W

تلرانس اصلاح شده رينگ‌ها +0.05/0 

X

ابعاد خارجي تغيير يافته براي هماهنگي با استاندارد ISO