:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه در شماره فني بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه براي مشخص كردن امكانات خاص يك بيرينگ بكار مي‌روند، در زير شرح داده شده‌اند 
30oزاويه تماس 
AC  25oزاويه تماس 
40oزاويه تماس 
CA  بيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره، وقتي به صورت پشت به پشت يا جلو به جلو نصب شوند لقي محوري داخلي قبل از نصب كم‌تر از نرمال (CB) است.  
CB  بيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره، وقتي به صورت پشت به پشت يا جلو به جلو نصب شوند لقي محوري داخلي قبل از نصب نرمال مي‌باشد 
CC   بيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره، وقتي به صورت پشت به پشت يا جلو به جلو نصب  شوند لقي محوري داخلي قبل از نصب بيشتر نرمال از (CB ) است. 
DB   دو بيرينگ جفت شده به صورت پشت به پشت 
DF  دو بيرينگ جفت شده به صورت جلو به جلو  
DT  دو بيرينگ جفت شده به صورت پشت سرهم 
طرح داخلي بهينه شده است 
قفسه فولادي نوع پنجره‌اي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها 
GA  بيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره، وقتي به صورت پشت به پشت يا جلو به جلو نصب شوند پيش بار قبل از نصب بار كم مي‌باشد 
GB  بيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره، وقتي به صورت پشت به پشت يا جلو به جلو نصب شوند پيش بار قبل از نصب متوسط مي‌باشد 
GC  بيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره، وقتي به صورت پشت به پشت يا جلو به جلو نصب شوند پيش بار قبل از نصب زياد مي‌باشد 
قفسه نوع پنجره‌اي از جنس ورق فولادي پرسكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها 
قفسه برنجي نوع پنجره‌اي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت  به ساچمه‌ها، طرح‌هاي متفاوت با يك رقم بعد از M نظير M1 مشخص مي‌شوند. 
N1  يك شيار ثابت كردن در پيشاني بزرگ رينگ خارجي  
N2  دو شيار ثابت كردن در پيشاني بزرگ رينگ خارجي با موقعيت   نسبت به يكديگر  
قفسه نوع پنجره‌اي از جنس پلي آميد 6.6 تقويت شده با الياف شيشه و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها 
PH  قفسه نوع پنجره‌اي از جنس پلي اتراتركتون (PEEK ) تقويت شده با الياف شيشه و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها دقت‌هاي حركتي و ابعادي مطابق استاندارد 
P5  دقت‌هاي حركتي و ابعادي مطابق استاندارد ISO  كلاس 5 
P6  دقت‌هاي حركتي و ابعادي مطابق استاندارد ISO  كلاس 6 
W64  بيرينگ با روغن جامد  
قفسه برنجي نوع پنجره‌اي پرسكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها