:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه در شماره فني رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه بدون قفسه براي مشخص كردن امكانات خاص يك بيرينگ بكار مي‌روند، در زير شرح داده مي شود‌ 

CV 

طرح داخلي اصلاح شده، مجموعه رولرها بدون قفسه  

C3 

3لقي داخلي شعاعي بيشتر از نرمال  

 HB1

رينگ‌هاي داخلي و خارجي سخت كاري باينيتي شده‌اند  

L4B

رينگ‌هاي بيرينگ و رولرها با پوشش سطحي خاص  

L5B

رولرها با پوشش سطحي خاص  

 V

مجموعه رولرها بدون قفسه  

VH

مجموعه رولرها بدون قفسه، خود نگهدارنده 

 HA1

رينگ‌هاي داخلي و خارجي سخت شونده سطحي