:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه در شماره فني رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي براي مشخص كردن امكانات خاص يك بيرينگ بكار مي‌روند در زير شرح داده مي‌شود. 

CN 

لقي داخلي شعاعي نرمال. عموماً به همراه يكي از حروف زير براي محدوده لقي كاهش يافته يا جابجا بكار مي‌رود.
H محدوده لقي كاهش يافته معادل نيمه بالايي محدوده واقعي
L محدوده لقي كاهش يافته معادل نيمه پاييني محدوده واقعي
حروف بالا به همراه كلاس‌هاي لقي C2 ، C3 ، C4 و C5 نيز بكار مي‌روند.

C2 

 لقي داخلي شعاعي كم‌تر از نرمال  

C3 

لقي داخلي شعاعي بيشتر از نرمال

C4 

لقي داخلي شعاعي بيشتر از C3 

C5 

لقي داخلي شعاعي بيشتر از C4 

EC 

طرح داخلي بهينه شده، رولرهاي بزرگ‌تر و يا بيشتر شده و سطح تماس لبه / انتهاي رولرها اصلاح شده است 

HA3 

رينگ داخلي از فولاد سخت‌شونده سطحي 

HB1 

رينگ داخلي و خارجي سخت‌شده باينيتي 

HN1 

رينگ داخلي و خارجي با  عمليات حرارتي سطحي خاص  

قفسه‌ فولادي پرسكاري شده، سخت‌نشده و مركز شده نسبت به رولرها 

رينگ داخلي مخروطي، مخروط 1:12 

قفسه برنجي ماشينكاري شده دو تكه و مركز شده نسبت به رولرها  

MA 

قفسه برنجي ماشينكاري شده دو تكه و مركز شده نسبت به رينگ خارجي 

MB 

قفسه برنجي ماشينكاري شده دو تكه و مركز شده نسبت به رينگ داخلي  

ML 

قفسه برنجي يك تكه نوع پنجره‌اي تراشكاري شده و مركز شده نسبت به رينگ داخلي يا خارجي  

MP 

قفسه برنجي يك تكه نوع پنجره‌اي فرزكاري (Milled ) يا برقو كاري شده (Reamed or Broched ) و مركز شده نسبت به رينگ داخلي يا خارجي  

MR 

قفسه برنجي يك تكه نوع پنجره‌اي تراشكاري شده و مركز شده نسبت به رولرها  

شيار خار فنري در رينگ خارجي  

NR 

شيار خار فنري در رينگ خارجي به همراه خار فنري مناسب آن  

N1 

يك شيار ثابت كننده در سطح جانبي رينگ خارجي  

N2 

دو شيار ثابت كننده با موقعيت  نسبت به يكديگر در سطح جانبي رينگ خارجي  

قفسه پلي‌آميد 6.6 تقويت شده با الياف شيشه، ساخته شده به روش تزريق پلاستيك و مركز شده نسبت به رولرها  

PH 

قفسه از جنس پلي اتراتركتون (PEEK ) تقويت شده با الياف شيشه ساخته شده به روش تزريق پلاستيك و مركز شده نسبت به رولرها  

PHA 

قفسه از جنس پلي اتراتركتون (PEEK ) تقويت شده با الياف شيشه ساخته شده به روش تزريق پلاستيك و مركز شده نسبت به رينگ خارجي  

S1 

رينگ‌‌هاي پايداري شده از نظر ابعادي براي دماي كاركرد 

S2 

رينگ‌هاي پايدار شده از نظر ابعادي براي دماي كاركرد   

VA301 

 بيرينگ براي موتور كشنده وسايل نقليه ريلي  

VA305 

 VA301 به همراه روتين‌هاي خاص بازرسي  

VA350 

بيرينگ براي جعبه محور وسايل نقليه ريلي  

VA380 

بيرينگ براي جعبه محور وسايل نقليه ريلي مطابق كلاس 1 استاندارد EN 12080:1998  

VA3091 

VL0241+VA301 

VC025 

025بيرينگ‌ با سطح غلتش خاص مقاوم به سايش براي كاركرد در محيط‌هاي به شدت آلوده 

VL0241 

پوشش اكسيدآلومينيوم بر روي سطح خارجي رينگ خارجي براي ايجاد مقاومت الكتريكي تا 1000VDC  

VL2071 

پوشش اكسيدآلومينيوم بر روي سطح داخلي رينگ براي ايجاد مقاومت الكتريكي تا 1000VDC 

VQ015 

رينگ داخلي با سطح غلتش قوسي براي افزايش عدم همراستايي مجاز