:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندها در شماره فني بيرينگ

 

 

پسوندهايي كه در شماره فني بيرينگ نشان دهنده خصوصيات مشخصي از بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با شيار جازني ساچمه مي‌باشند، در زير شرح داده مي‌شوند.  
C3  لقي شعاعي بزرگ‌تر از نرمال 
شيار محيطي در رينگ خارجي 
NR  شيار محيطي در رينگ خارجي به همراه خار فنري  
حفاظ فلزي از جنس ورق فولادي پرسكاري شده در يك طرف بيرينگ  
2Z  حفاظ فلزي از نوع Z در دو طرف بيرينگ  
ZNR  شيار محيطي بر روي رينگ خارجي به همراه خار فنري و حفاظ فلزي در سمت مقابل  
2ZNR  شيار محيطي بر روي رينگ خارجي با خارفنري و حفاظ فلزي در دو طرف بيرينگ