:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه در شماره فني بيرينگ نشان دهنده خصوصيات مشخصي از بلبيرينگ‌هاي شيار عميق مي‌باشند، در زير شرح داده شده‌اند.    

 

 CN

 لقي نرمال، عموماً به همراه يكي از حروف زير براي نشان دادن محدوده لقي كاهش يافته يا جابجا شده بكار مي‌رودH لقي كاهش يافته كه نشان دهنده نيمه بالايي محدوده لقي واقعي است.
P لقي جابجا شده كه نشان دهنده نيمه بالايي محدوده لقي واقعي به همراه محدوده پاييني لقي بزرگ‌تر بعدي مي‌باشد.
 حروف فوق به همراه كلاس‌هاي لقي C2 ، C3، C4 و C5 نيز بكار برده مي‌شوند. نظير C2H

 C2  لقي شعاعي كم‌تر از نرمال
 C3  لقي شعاعي بيشتر از نرمال
 C4  لقي شعاعي بيشتر از C3
 C5  لقي شعاعي بيشتر از C4
 DB   دو بلبيرينگ شيار عميق يك رديفه كه براي نصب پشت به پشت جفت شده‌اند
 DF  دو بلبيرينگ شيار عميق يك رديفه كه براي نصب جلو به جلو جفت شده‌اند
 DT  دو بلبيرينگ شيار عميق يك رديفه كه براي نصب پشت سر هم جفت شده‌اند
E  مجموعه ساچمه‌هاي تقويت شده
 GJN  گريس با غليظ كننده پلي‌اوره و غلظت 2 مطابق معيار NLGI براي محدوده دماي 30oc- تا 100oc+  (ميزان گريس در حد نرمال است)
GXN  گريس با غليظ كننده پلي‌اوره و غلظت 2 مطابق معيار NLGI براي محدوده دماي   40oc- تا 140oc+  (ميزان گريس در حد نرمال است
HT گريس با غليظ كننده پلي اوره و غلظت 2 مطابق معيار NLGI براي دماي 40oc-  تا150oc+  (ميزان گريس در حد نرمال است
 J  قفسه فولادي پرسكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها
LHT23  گريس با غليظ كننده ليتيمي و غلظت 2 مطابق معيار NLGI براي محدوده دماي 50OC- تا140OC+   (ميزان گريس در حد نرمال است)
 LT  گريس با غليظ ليتيمي و غلظت 2 مطابق معيار NLGI براي محدوده دماي  55OC- تا110OC+  (ميزان گريس در حد نرمال است)
 LT10  گريس با غليظ كننده ليتيمي و غلظت 2 مطابق معيار NLGI براي محدوده دماي 50OC- تا90OC+  (ميزان گريس در حد نرمال است)
M  قفسه برنجي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها. طرح يا جنس متفاوت با يك عدد بعد از M مشخص مي‌شود. براي مثال M2
 MA   قفسه برنجي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به رينگ خارجي
 MB  قفسه برنجي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به رينگ داخلي
MT33  گريس با غليظ كننده ليتيمي و غلظت 2 مطابق معيار NLGI براي محدوده دماي 30OC- تا  120OC+ (ميزان گريس در حد نرمال است
MT47  گريس با غليظ كننده ليتيمي و غلظت 2 مطابق معيار NLGI براي محدوده دماي 30OC- تا 100OC+  (ميزان گريس در حد نرمال است)
N  بيرينگ با شيار محيطي بر روي رينگ خارجي
 NR   بيرينگ با شيار محيطي بر روي رينگ خارجي به همراه خار فنري
N1  يك شكاف در پيشاني رينگ خارجي (براي ثابت كردن بيرينگ و جلوگيري از چرخش رينگ خارجي)
P5  تلرانس‌هاي ابعادي و دقت‌هاي حركتي مطابق كلاس تلرانسي  5 استاندارد ISO
P6  تلرانس‌هاي ابعادي و دقت‌هاي حركتي مطابق كلاس تلرانسي 6 استاندارد ISO
P52  P5+C2
 P62  P6+C2
 P63  P6+C3
 RS1  آب‌بند تماسي از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) تقويت شده با ورق فولادي در يك طرف بيرينگ
2RS1  آب‌بند تماسي نوع RS1 در دو طرف بيرينگ
 RSH  آب‌بند تماسي از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) تقويت شده با ورق فولادي در يك طرف بيرينگ
2RSH       آب‌بند تماسي نوع RSH در دو طرف بيرينگ
 RSL  آب‌بند كم اصطكاك از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) تقويت شده با ورق فولادي در يك طرف بيرينگ 
2RSL  آب‌بند كم اصطكاك نوع RSL در دو طرف بيرينگ
 RZ  آب‌بند كم اصطكاك از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) تقويت شده با ورق فولادي در يك طرف بيرينگ
HT  آب‌بند كم اصطكاك نوع RZ در دو طرف بيرينگ
 TN  قفسه از جنس رزين فنولي با الياف تقويت شده
 TNH  قفسه نوع Snap از جنس PEEK تقويت شده با الياف شيشه، مركز شده نسبت به ساچمه‌ها 
 TN9  قفسه نوع Snap از جنس پلي‌آميد 6.6 تقويت شده با الياف شيشه و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها
 VL0241  رينگ خارجي داراي پوشش اكسيد آلومينيوم عايق الكتريكي تا 1000VDC
 VL2071  رينگ داخلي داراي پوشش اكسيد آلومينيوم عايق الكتريكي تا 1000
 WT   گريس با غليظ كننده پلي‌اوره و غلظت 3-2 مطابق معيار NLGI براي محدوده دماي   تا  (ميزان گريس در حد نرمال است
 Y   قفسه برنجي پرسكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها
 Z  حفاظ فلزي از جنس فولاد پرسكاري شده در يك طرف بيرينگ
 2Z  حفاظ فلزي نوع Z در دو طرف بيرينگ
ZNR  حفاظ فلزي از جنس فولاد پرسكاري شده در يك طرف بيرينگ و شيار خار فنري به همراه خار فنري بر روي رينگ خارجي در طرف مقابل
 2ZNR  حفاظ فلزي نوع Z در دو طرف بيرينگ و شيار خار فنري به همراه خارفنري بر روي رينگ خارجي