:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ويژه نامه بهار

براي كاركرد قابل اطمينان و به منظور جلوگيري از تماس فلز با فلز بين اجزاي غلتنده با سطوح غلتش و قفسه ها، بيرينگ ها بايد به مقدار كافي روانكاري شوند. روانكار همچنين از سايش جلوگيري كرده و سطح بيرينگ را در مقابل خوردگي محافظت مي كند. انتخاب روانكار مناسب و روش روانكاري براي هر كاربرد مهم بوده و بخشي از تعمير و نگهداري صحيح مي باشد.

ويژه نامه بهار+ دانلود pdf

Bahar