:شماره تماس 
 :واتس اپ 

وضعیت ها و فرایندهای نصب

 

ریل انتهای اتصال
 

ریل انتهای اتصال بوسیله علامت پیکانی و اعداد ترتیبی که روی سطح هر ریل حک می شوند می تواند نصب شود. برای ریل هایی با انتهای اتصال جفتی. جهت جلوگیری از مشکل عدم دقت بخاطر اختلاف دوریل، موقعیت اتصال می تواند به صورت متقاطع باشد.

وضعیت های نصب

راهنمای خطی درجاتی از بار معادل درجهات شعاعی، شعاعی معکوس و جهات جانبی دارد. با توجه به جهات اعمال نیرو و الزامات ماشین کاربردها متفاوت می باشند طرح و داده های نمونه برای نصب راهنمای خطی در زیر نشان داده شده است.

 فرآیندهای نصب

بر اساس دقت گردش مورد نیاز و نوع ارتعاشات و ضربات سه روش نصب پیشنهاد می شود

 راهنمای اصلی و کمکی

در راهنمای خطی از نوع غیر قابل تعویض، تفاوت هایی بین راهنمای اصلی و کمکی وجود دارد. دقت سطح مبناء راهنمای اصلی از راهنمای کمکی بهتر است که می تواند مبنایی برای نصب باشد در مورد  راهنمای اصلی علامتMA روی ریل چاپ شده است

زمانکه ماشین در معرض ارتعاشات و ضربات است دقت بالا و صلبیت مورد نیاز است .