:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف R

واژه نامه R

مسیر غلتش

Raceway

واشر مسیر غلتشی

Raceway Washer

بیرینگ های شعاعی

Radial Bearings

بار شعاعی

Radial Load

آب بند شعاعی شفت

Radial Shaft Seal

لزجت اسمی

Rated Viscosity

برقو شده

Reamed

ظریب کاهش

Reduction Factor

سرعت مرجع

Reference Speed

غلتک های جبران کننده تغییر شکل

Relection-Compensation Rolls

مبردها

Refrigerants

اتاق های سرد

Refrigeration Rooms

گوشه های گود شده

Relieved Fillets

پرکردن مجدد

Replenishment

عمر L10 مورد نیاز

Requisite L10

تفکیک پذیری

Resolution

لبه نگهدارنده

Retaining Flange

رینگ نگهدارنده

Retaining Ring

قفسه نوع نواری پرچ شده

Ribbon-Type Riveted Cage

قفسه نوع نواری

Ribbon Cage

بیرینگ صلب

Rigid Bearing

رینگ گیج

Ring Gauge

قفسه پرچ شده

Riveted Cage

جاده صاف کن

Road Roller

رولربیرینگ

Roller-Bearing

بیرینگ های غلتشی

Rolling Bearing

خستگی ناشی از تماس غلتشی

Rolling Contact Fatigue

تماس های غلتشی

Rolling Contacts

جزء غلتنده

Rolling Element

نورد

Rolling Mill

غلتک

Roll

چرخ قرقره

Rope Sheaves

جرم نامتوازن دورانی

Rotating Imbalance Mass

بار دورانی

Rotating Load

رینگ داخلی تحت بار دورانی

Rotating Inner Ring Load

دقت های حرکتی

Running Accuracy

ضد زنگ زدگی، ضد خوردگی

Rust Inhibiting