:شماره تماس 
 :واتس اپ 

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف E

واژه نامه E

رینگ قفل کن خارج از مرکز

Eccentric Licking Collar

حلقه نشیمنگاه خارج از مرکز

Eccentric Seating Collar

الاستو هیدرو دینامیک

Elasto-Hydrodynamic

الاستومر

Elastomer

استتوسکوپ الکترونیکی

Electronic Stethoscope

تقویت هدایت رولرها

Enhanced Roller Guidance

استرها

Esters

اترها

Ethers

تحریک کننده ها

Exciter

رینگ داخلی بیرون زده

Extended Inner Ring

پیچ قلابدار

Eye Bolt