:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نصب

نصب

رولربيرينگ هاي كروي كف گرد تفكيك پذيربوده ومي توان واشر شفت به همراه مجموعه قفسه ورولرها را مستقل از واشر نشمينگاه نصب كرد.
 اگر بيرينگي با طرح قديمي  كه داراي قفسه  برنجي  بوده و رينگ راهنما كننده در آنها  نقش بوش فاصله  انداز را نيز دارد با بيرينگ طرح جديد E جايگزين شود يك بوش فاصله انداز بين واشر شفت وپيشاني  شفت لازم  است ( شكل زير)
 اگر لازم  است كه بيرينگ قديمي  طرح B، كه با يك بوش فاصله انداز نصب مي شوند جايگزين شود بايد بوش را بررسي ودر صورت لزوم ماشينكاري كرد (شكل زير) بوش بايد سخت شده باشد وانتهاي آن سنگ زده شود. قطرخارجي بوش براي هر بيرينگ در جداول بيرينگ ها آورده شده است .