:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نصب-روانکاری،تعمیر و نگه داری

نصب-روانکاری،تعمیر و نگه داری

هنگام  نصب بیرینگ های مجهز  به سنسور  باید دقت  شود که سنسور وکابل  متصل  به آن صدمه  نبیند .
 

روانکاری ،‌تعمیر  ونگهداری
بیرینگ های مجهز  به سنسور  با اب بندن  وآماده نصب  وکار کرد ارائه میشوند . این بیرینگ ها از گریس پلی اوره پر شده اند  و برای کل دوره عمر  بیرینگ گریس زده شده اند . گریس این بیرینگ ها برای محدوده دمای  40oc-  تا 120oc+ مناسب می باشد ومیزان آن بستگی  به ابعاد  بیرینگ دارد . با توجه به موارد فوق بیرینگ های مجهز  به سنسور نیاز به  تعمیر  و  نگهداری  ندارند .