:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نصب بيرينگ ها

نصب بيرينگ ها

هنگام  نصب  بيرينگ هاي CARB بر روي  شفت  يا درداخل  نشيمنگاه،‌لازم است رينگ ها ومجموعه رولر ها  نسبت به  يكديگر مركز شده باشند  لذا توصيه ميشود  كه بيرينگ ها  درحالت افقي  نصب  شوند .
هنگام  نصب   بيرينگ هاي CARB بر روي شفت  يا نشيمنگاه  عمودي  مجموعه رولر ها به همراه  رينگ داخلي  يا خارجي   به سمت پايين  حركت كرده تا اين  كه لقي داخلي  در بيرينگ از بين رود. در صورتي  كه لقي داخلي  مناسب  در بيرينگ حفظ نشود،‌ نيروهاي انبساط يا انقباض ناشي از  تداخل  رينگ  داخلي ويا خارجي   باعث پيش بار در بيرينگ مي شوند . اين پيش  بار مي تواند  بر روي سطح  غلتش فرورفتگي هايي  ايجاد كند  يا از حركت بيرينگ جلوگيري كند. براي جلوگيري  از اين شرايط  پيش بار ،در هنگام  نصب بيرينگ  هاي عمودي  بايد از ابزار مناسب  براي جابجايي  كه اجزاي  بيرينگ را به صورت  مركز شده  نسبت به هم  نگه مي دارد ،‌ استفاده   كرد.