:شماره تماس 
 :واتس اپ 

نصب بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي

نصب بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي

در بيرينگ‌ها با رينگ داخلي مخروطي رينگ داخلي هميشه به صورت تداخلي نصب مي‌شود درجه تداخل  با انتخاب تلرانس شفت مانند بيرينگ‌ها با رينگ داخلي استوانه‌اي تعيين نمي‌شود و به ميزان حركت بيرينگ بر روي سطح مخروطي شفت يا غلاف واسطه يا بيرون كشيدني بستگي دارد. با حركت بيرينگ بر روي سطح مخروطي لقي داخلي كاهش مي‌يابد. با اندازه‌گيري اين كاهش لقي درجه تداخل و انطباق صحيح تعيين مي‌شود.
هنگام نصب بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم، رولربيرينگ‌هاي توريدال CARB، رولربيرينگ‌هاي كروي و رولربيرين‌هاي استوانه‌اي دقيق با رينگ داخلي مخروطي ميزان كاهش لقي يا بالاروي محوري (Axial Drive-up) بر روي سطح مخروطي تعيين شده و مشخص كننده درجه تداخل مي‌باشد. مقادير كاهش لقي و بالاروي محوري در بخش‌هاي مربوط به هربيرينگ آورده شده‌اند.

بيرينگ‌هاي كوچك
بيرينگ‌هاي كوچك را مي‌توان بر روي سطح مخروطي به كمك يك مهره حركت داد. در صورت استفاده از غلاف واسطهاز مهره غلاف استفاده مي‌شود. غلاف بيرون كشيدني كوچك را مي‌توان به كمك  يك مهره به زير بيرينگ هل داد. آچارهاي قلابدار يا ضربه‌اي (Hook or Impact Spanner) را مي‌توان براي سفت كردن مهره استفاده كرد. سطوح شفت و غلاف را بايد قبل از نصب به روغن آشفته نمود.

بيرينگ‌هاي متوسط و بزرگ
براي بيرينگ‌هاي بزرگ نيروي بسيار زيادي لازماست. لذا از روش‌هاي زير استفاده مي‌شود
• مهره هيدروليكي
• روش تزريق روغن
در هر دو روش عمليات نصب به طور قابل ملاحظه اي ساده مي‌شود. در هر دو روش به تجهيزات تزريق روغن نياز است.
هنگام استفاده از مهره هيدروليكي براي نصب بايد آن رادر بر روي رزوه شفت يا غلاف به طوري قرار داد كه پيستون آن با رينگ داخلي برينگ يا مهره روي شفت يا صفحه متصل به انتهاي شفت تماس داشته باشد با تزريق روغن به مهره هيدروليكي پيستون به صورت محوري جا به جا شده و نيروي لازم براي نصب را اعمال مي‌كند. در شكل‌هاي مقابل نصب يك رولربيرينگ كروي به كمك مهره هيدروليكي بر روي
• شفت مخروطي شكل (شكل11)


• غلاف واسطه(شكل 12)


• غلاف بيرون كشيدني (شكل13)، نشان داده شده‌اند.


در روش تزريق روغن، روغن تحت فشار بين رينگ داخلي و شفت تزريق شده و يك لايه روغن تشكيل مي‌شود. اين لايه روغن سطوح تماس را جدا كرده و اصطكاك بين آن ها را  كاهش مي‌دهد اين روش معمولاً براي نصب مستقيم بيرينگ بر روي شفت‌هاي مخروطي به كار مي‌رود (شكل14).

اما مي توان آن را براي نصب بيرينگ‌ها بر روي غلاف واسطه بيرون كشيدني كه داراي تجهيزات لازم براي تزريق روغن مي‌باشند نيز به كار برد.
 
يك پمپ يا يك تزريق كننده روغن فشار مورد نياز را تأمين مي‌كند. روغن از طريق سوراخ‌هاييبه محل تماس وارد شده و با كمك شيارها بر روش شفت يا غلاف توزيع مي‌شود. لذا سورا‌خ هاي و شيارهاي مورد نياز بايد هنگام طراحي چيدمان بيرينگ‌ها در نظر گرفته شوند. يك رولربيرينگ كروي بر يو غلاف بيرون كشيدني با سوراخ‌هاي تزريق روغن در شكل 15 نشان داده شده است.

غلاف بيرون كشيدني با تزريق روغن بين سطوح تماس و سفت كردن پيچ‌ها به زير بيرينگ هل داده مي‌شود.

تعيين ميزان انطباق تداخلي
بيرينگ‌ها با رينگ داخلي مخروط هميشه به صورت تداخلي نصب مي‌شوند. كاهش لقي داخلي يا جا به جايي محوري رينگ داخلي بر روي سطح مخروطي براي تعيين و اندازه‌گيري درجه تداخل به كار مي‌روند. روش‌هاي مختلفي را مي‌توان براي اندازه‌گيري درجه تداخل به كار برد.
1- اندازه‌گيري كاهش لقي به كك فيلر (Feeler)
2- اندازه‌گيري زاويه سفت كردن مهره قفل كن
3- اندازه‌گيري حركت محوري
4- اندازه‌گيري انبساط رينگ داخلي
شرخ خلاصه‌اي از روش‌هاي فوق در ادامه آورده مي‌شود. جزئيات بيشتر اين روش‌ها در بخش مربوط به هربيرينگ آورده شده است.

اندازه‌گيري كاهش لقي با فيلر
روش استفاده از فيلر براي اندازه‌گيري لقي داخلي قبل و بعد از نصب براي بيرينگ‌هاي متوسط و بزرگ كروي و توريدال به كار مي‌رود. لقي ترجيحاً بايد بين رنگ خارجي و رولرهايي كه تحت بار نمي‌باشند،‌ اندازه‌گيري شود (شكل 16)اندازه گيري زاويه سفت كردن مهره قفل كن
اندازه‌گيري زاويه سفت كردن مهره  قفل كن يك روش ثابت شده براي تعيين درجه تاخل صحيح در بيرينگ‌هاي كوچك و متوسط بر روي شفت مخروطي مي‌باد (شكل 17). مقادير زاويه سفت كردن α  براي تنظيم دقيق بيرينگ بر روي شفت مخروطي براي هر بيرينگ تعيين شده‌اند. 

اندازه‌گيري حركت محوري
نصب بيرينگ‌ها با رينگ  داخلي مخروطي را مي‌توان با اندازه‌گيري حركت محوري رينگ داخلي بر روي سطح مخروطي انجام داد. مقادير لازم براي حركت محوري در بخش مروبه به هربيرينگ آورده شده‌اند.
يك روش مناسب روش «بالا روي SKF» (SKF Drive-up) است. اين روش نصب،‌ روشي ساده و قابل اطمينان براي تعيين درجه تداخل مي‌باشد. انطباق صحيح با كنترل جا به جايي محوري بيرينگ از يك موقعيت از پيش تعيين شده به دست مي‌آيد. در اين روش به مهره هيدروليكي كه به آن ساعت انديكاتور (Dial Indicator) متصل است و پمپ هيدروليكي مجهر به گيج ديجيتال فشار نياز مي‌باشد (شكل18). مقادير تعيين شده فشار روغن و جا به جايي محوري براي هر بيرينگ نصب دقيق آن بيرينگ را تضمين مي‌كنند.


 

اندازه‌گيري انسباط رينگ داخلي
اندازه‌گيري انبساط رينگ داخلي يك روش ساده و خيلي دقيق براي تعيين موقعيت صحيح رولربيرينگ‌هاي بزرگ كروي و توريدال مي‌باشد براي اين اندازه‌گيري بيرينگ‌هاي Sensor Mount كه در آن‌ها رنگ داخي بيرينگ به سنسور مجهز مي‌باشد به كار مي‌روند. سنسور فوق را مي‌توان به يك نشان دهنده دستي متصل نموده و هنگام نصب بيرينگ به روش هيدروليكي ميزان انبساط رينگ را اندازه‌گيري نمود (شكل19) نكاتي نظير اندازه بيرينگ، صافي، سطوح، جنس، طرح (توپر يا توخالي بودن شفت) در اين روش مهم نمي‌باشند.