:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نصب بيرينگ ها با رينگ داخلي استوانه اي

نصب بيرينگ ها با رينگ داخلي استوانه اي

 در بيرينگ‌هاي تفكيك ناپذير عموماً رينگي كه داراي تداخل بيشتر است ابتدانصب مي‌شود. سطوح تماس بايد قبل از نصب كمي به روغن آغشته شوند.

نصب سرد
اگر تداخل زياد نباشد بيرينگ‌هاي كوچك را مي‌توان با ضربه چكش به بوشي كه بر روي سطح جانبي بيرينگ قرار مي‌گيرد نصب نمود. بوش بايد سطح جانبي برينگ را در بر گرفته تا از چرخيدن و كج شدن آن جلوگيري كند. انتهاي بوش بايد بسته و گنبدي شكل بوده تا بتوان نيروي را به مركز وارد كرد (شكل5).


اگر بيرينگ تفكيك ناپذير بايد به طور همزمان روي شفت و نشيمنگاه نصب شود نيروي نصب بايد به صورت مساوي به رينگ‌ها وارد شود و لبه بوش بايد سطح جانبي هر دو ريگن را در بر گيرد. در اين شرايط بايد از ابزار جازدن بيرينگ استفاده شود،‌كه در آن‌ها رينگ فشرده ضربه اي سطوح جانبي رينگ داخلي و خارجي را در بر گرفته و بوش موجب مي‌شود كه نيرو به صورت مركزي وارد شود (شكل زير).
در بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم استفاده از يك رينگ مياني از چرخش و دوران  رينگ خارجي هنگام نصب مجموعه بيرينگ و شفت در نشيمنگاه جلوگيري مي‌كند (شكل7) توصيه مي‌شود.

بايد به خاطر داشت كه ساچمه‌هاي بعضي از بلبيرينگ‌ها خود تنظيم از رينگ‌ها بيرون زده‌‌اند لذا رينگ مياني بايد داراي فرورفتنگي باشد تا به ساچمه‌ها  صدمه نزند وقتي تداد بيرينگ‌هايي كه بايد نصب شوند زياد مي‌باشد، استفاده از پرس‌هاي هيدروليكي يا مكانيكي توصيه مي‌شود.
در بيرينگ‌هاي تفكيك پذير ريگن داخلي و خارجي را مي‌توان مستقل نصب كرد، خصوصاً هنگامي كه هر دو رينگ بايد به صورت تداخلي نصب شوند اين موضوع باعث سادگي نصب مي‌شود. هنگام نصب، شفت با رينگ داخلي از قبل نصب شده بر روي نشيمنگاه شامل رينگ خارجي و اجزاي غلتنده، بايد توجه شود كه رينگ‌ها همراستا بوده تا از خراشيدن سطح غلتش توسط اجزاي غلتنده جلوگيري شود. هنگام نصب رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي و سوزني با رينگ داخلي بدون لبه يا با يك لبه استفاده از بوش نصب توصيه مي‌شود (شكل8). قطر خارجي بوش بايد برابر با اندازه F رينگ داخلي بوده و با تلرانس d10 ماشينكاري شود. 

 

نصب گرم
از آنجايي كه نيروي نصب بيرينگ به اندازه بيرينگ به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد، نصب بيرينگ‌هاي بزرگ به صورت سرد عموماً غير ممكن است لذا بيرينگ‌ها، ريگ‌هاي داخلي و يا نشيمنگاه را قبل از نصب گرم مي‌كنند. اختلاف دماي مورد نياز بستگي به درجه تداخل و قطر شفت يا نشيمنگاه بيرينگ دارد. بيرينگ ها نبايد بيش از دماي C ْ 125 گرم شوند و در غير اين صورت به علت تغيير ساختار فولاد بيرينگ تغييرات ابعادي ايجاد مي‌شود. بيرينگ‌هاي با آب‌بند و يا حفاظ فلزي نباشد به علت گريس و يا جنس آب‌بند تا دماي بيش از C ْ 80 گرم شوند.
بيرينگ بايد به صورت يكنواخت گرم شود و از گرم كردن موضعي جلوگيري شود براي اين منظور گرم‌كن‌هاي القايي توصيه مي‌شوند اگر از سطوح گرم (Hot Plate) استفاده مي‌شود در طي مدت گرم كردن بيرينگ‌هاي آب‌بند شده نبايد از سطوح گرم استفاده كرد.