تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

موقعیت محوری

موقعیت محوری

رینگ داخلی که به صورت تداخلی به روی شفت نصب می شود باید از دو جهت محوری به کمک پله شفت،‌ بوش فاصله انداز یا رینگ فنری مهار شود موقعی محوری رینگ خارجی به ابعاد  بیرینگ  بستگی دارد.
برای بیرینگ ها تا قطر داخلی  25mm رینگ خارجی باید توسط  پله  نشیمنگاه  در طرف مقابل  سنسور  مهار شود .
- اگر بیرینگ تحت بار سبک باشد یا در جهت مخالف سنسور تحت بار  محوری نباشد ،‌ بیرینگ را می توان با خار فنری  در سمت  سنسور در نشیمنگاه ثابت کرد. (شکل زیر
)

 

- درصورت وجود بارهای  محوری سنگین،‌ توصیه می شود که بیرینگ به وسیله  یک در پوش که به نشیمنگاه،از طریق خار فنری در شیار رینگ خارجی  پیچ مهره می شود،‌مهار شود.
بیرینگ های بزرگ تر باید به پله نشیمنگاه در سمت مقابل سنسور تکیه کنند. سطح جانبی  بیرینگ در سمت سنسور را می توان به روش های زیر مهار کرد .
- یک بوش  فاصله انداز  شیار دار با ضخامت کم که در سمت مقابل به بیرینگ ودرسمت  دیگر به خار فنری متصل است. (شکل بالا)
-  یک در پوش  پیچ شده به نشیمنگاه
 ابعاد پله ها در جداول  بیرینگ ها آورده  شده اند  .