:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

موقعیت محوری بیرینگ ها

موقعیت محوری بیرینگ ها

یک انطباق تداخلی به تنهایی نمی‌تواند بیرینگ را به صورت محوری مهار کند. بنابراین به عنوان یک قانون، بیرینگ‌ها باید به روش مناسب در جهت محوری نیز مهار شوند.
هر دو رینگ بیرینگ ثابت باید از دو جهت محوری مهار شوند ولی برای بیرینگ شناور، اگر از نوع تفکیک ناپذیر باشد،  فقط رینگی که به صورت تداخلی نصب می‌شود،‌معمولاً رینگ داخلی، باید در جهت محوری مهار شود و رینگ دیگر باید بتواند آزادانه حرکت محوری کند. بیرینگ‌های CARB از این قاعده مستثنی بوده و هر دو رینگ آن‌ها باید در جهت محوری مهار شوند.
برای بیرینگ‌های شناور تفکیک ناپذیر نظیر نرولربیرینگ‌های استوانه‌ای هر دو رینگ باید در جهت محوری محار شوند.
رینگ‌های بیرینگ در چیدمان ضربدری فقط لازم است در یک جهت به صورت محوری مهار شوند