:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ممان اصطکاکی لغزشی

 

ممان اصطکاکی لغزشی

ممان اصطکاکی لغزشی از معادله زیر محاسبه می‌شود.
 Msl=Gslµsl
که در آن:
 Msl=ممان اصطکاکی لغزشی، Nmm
 Gsl= متغیر وابسته به
- نوع بیرینگ
- قطر متوسط بیرینگ، dm=0.5(d+D) ، mm
- بار شعاعی Fr ، N
- بار محوریFa  ، N
µsl= ضریب اصطکاک لغزشی، که در شرایط فیلم کامل روانکاری  k>2 ، محاسبه می‌شود.
0.05 برای روانکاری با روغن‌های معدنی (Mineral Oil)
0.04 برای روانکاری با روغن‌های مصنوعی (Synthetic Oil)
0.1 برای روانکاری با روغن‌های جعبه دنده یا روغن‌های مورد استفاده در سیستم‌های انتقال قدرت
برای رولربیرینگ‌های استوانه‌ای و مخروطی از مقادیر زیر استفاده کنید:
0.02 برای رولربیرینگ‌های استوانه‌ای
0.002 برای رولربیرینگ‌های مخروطی
مقادیر  Gsl  از معادلات و ثابت هندسی s که  آمده است، محاسبه می‌شوند.