:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ممان اصطکاکی غلتشی

 

ممان اصطکاکی غلتشی

 ممان اصطکاک غلتشی از معادله زیر محاسبه می‌شود.
 Mrr=Grr(vn)0.6
که در آن:
 Mrr= ممان اصطکاکی غلتشی، Nmm
 Grr= متغیر وابسته به:
- نوع بیرینگ
- قطر متوسط بیرینگ،dm=0.5(d+D)  ، mm
- بار شعاعیFr، N
-بار محوریFaN
-n=سرعت دورانی، r/min
 v= لزجت سینماتیکی روانکار در دمای کارکرد، mm2/s  (در روانکاری با گریس لزجت روغن پایه)
مقادیر   از فرمول‌های  و ثابت هندسی R که در صفحه R آمده است، محاسبه می‌شوند. هر دو نیروی Fr  وFa   همیشه مثبت در نظر گرفته می‌شوند.