:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ممان اصطکاکی آب بند ها

 

ممان اصطکاکی آب بند ها

وقتی بیرینگ دارای آب‌بند تماسی است تلفات اصطکاک ناشی از آب‌بند ممکن است از تلفات اصطکاک در داخل بیرینگ بیشتر باشد. ممان اصطکاکی آب‌بندها برای بیرینگی که از هر دو طرف آب‌بندی شده است از معادله تجربی زیر محاسبه می‌شود.
 Mseal=KS1dsβ+Ks2
که در آن:
 Mseal= ممان اصطکاکی آب‌بندها، Nmm
 KS1= ضریب وابسته به نوع بیرینگ
 KS2= ضریب وابسته به نوع بیرینگ و آب‌بند
 β= قطر سطح مقابل لبه آب‌بند
توان وابسته به نوع آب‌بند و بیرینگ
مقادیر ثابت‌های KS1 ، KS2  و توان β در  آورده شده‌اند.


 Mseal ممان اصطکاک ناشی از دو آب‌بند می‌باشد. در صورتی که فقط یک آب‌بند وجود داشته باشد ممان ایجاد شده 0.5Mseal  است.
برای آب‌بند نوع RSL در بلبیرینگ‌های شیار عمیق با قطر خارجی بزرگ‌تر 25 mm باید بدون توجه به وجود یک یا دو آب‌بند از Mseal  در محاسبات استفاده کرد.