:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ملاحظات مربوط به افزودنی های EP

 

ملاحظات مربوط به افزودنی های EP

 

ثابت شده است که بعضی از افزودنی‌های EP در روانکار باعث افزایش عمر بیرینگ در مواردی که روانکاری ضعیف است، می‌شوند. اگر k<1  و ضریب مربوط به درجه آلودگی nc ≥0.2 باشد، (مطابق استاندارد DIN ISO 281 Addendum 1:2003)، مقدار k=1  را می‌توان در محاسبات به کار برد به شرطی که روانکار محتوی افزودنی‌های EP باشد، که تأثیر مثبت آنها ثابت شده است. در این شرایط a skf  باید  ≥3 باشد ولی از askf  برای روانکار بدون افزودنی کمتر نباشد.
برای محدوده‌های دیگر، ضریب askf  بر اساس مقدار واقعیk تعیین می‌شود. در شرایط آلودگی شدید، nc<0.2 ، تأثیر مثبت افزونی‌های EP باید در آزمایش ثابت شود.