تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ملاحظات مربوط به افزودنی های EP

 

ملاحظات مربوط به افزودنی های EP

 

ثابت شده است که بعضی از افزودنی‌های EP در روانکار باعث افزایش عمر بیرینگ در مواردی که روانکاری ضعیف است، می‌شوند. اگر k<1  و ضریب مربوط به درجه آلودگی nc ≥0.2 باشد، (مطابق استاندارد DIN ISO 281 Addendum 1:2003)، مقدار k=1  را می‌توان در محاسبات به کار برد به شرطی که روانکار محتوی افزودنی‌های EP باشد، که تأثیر مثبت آنها ثابت شده است. در این شرایط a skf  باید  ≥3 باشد ولی از askf  برای روانکار بدون افزودنی کمتر نباشد.
برای محدوده‌های دیگر، ضریب askf  بر اساس مقدار واقعیk تعیین می‌شود. در شرایط آلودگی شدید، nc<0.2 ، تأثیر مثبت افزونی‌های EP باید در آزمایش ثابت شود.