:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

محدوده دما-مفهوم چراغ راهنماي SKF

محدوده دما-مفهوم چراغ راهنماي SKF

محدوده دمايي كاركرد يك گريس به نوع روغن پايه، غليظ كننده و مواد افزودني آن بستگي دارد. دماهاي مناسب به طور شماتيك درنمودار 1 به شكل يك چراغ راهنما دوبل (Double Traffic Light) نشان داده شده‌اند.


حدود دماي نهايي، حد دماي پايين و حد دماي بالا به خوبي تعريف شده اند.
• حد دماي پايين (LTL): پايين ترين دمايي است كه در آن گريس به بيرينگ بدون مشكل اجازه شروع حركت را مي‌دهد اين دما شديداً به نوع و لزجت روغن پايه بستگي دارد.
• حد بالاي (HTL): به وسيله نوع غليظ كننده تعيين مي‌شود و براي گريس‌ها بر پايه صابون فلزي به وسيله نقطه قطران آن (Drop Point) تعيين مي‌شود. نقطه قطران  مشخص كننده دمايي مي‌باشد كه در آن گريس غلظت خود را از دست داده و به يك سيال تبديل مي‌شود.
واضح است كه عملكرد در دماي پايين‌تر از حد دماي پايين و بالاتر از حد دماي بالا كه با رنگ قرمز در نمودار 1 نشان داده شده‌اند توصيه نمي‌شود. اگر چه سازندگان گريس مقادير حد بالا و پايين دما را در اطلاعات مربوط به گريس ذكر كرده‌اند ولي مقادير مهم براي عملكرد قابل اطمينان به وسيله SKF با مقادير زياد تعيين مي‌شوند.
• حد دماي پايين عملكرد (Low Temperature Performance Limit-LTPL)
• حد دماي بالاي عملكرد (High Temperatare Performance Limit-HTPL)
محدوده سبز درنمودار 1 مابين اين دو حد قرار دارد و محدوده عملكرد قابل اطمينان را نشان مي‌دهد كه در آن عمر گريس را مي‌توان با دقت تعيين نمود. از آن جايي كه حد دماي بالاي عملكرد داراي تعريف استانداردي نمي‌باشد، بايددر تعبير  اطلاعات سازندگان گريس دقت شود.
در دماي بالاتر از حد دماي عملكرد (HTPL) گريس به سرعت پير و اكسيد شده و مواد ناشي از اكسيداسيون تأثير زيادي بر روانكاري مي‌گذارند. بنابراين دما در محدوده رنگ كهربايي در بين حد دماي بالاي عملكرد و حد دماي بالا فقط براي مدت كوتاهي قابل حمل است.
يك محدوده كهربايي نيز براي حد پايين وجود دارد با كاهش دما تمايل گريس براي بيرون دهي روغن كاهش يافته و سفتي (غلظت) گريس افزايش پيدا مي‌كند. اين مسئله در نهايت باعث عدم وجود روانكار در سطوح تماس مي‌شود در نمودار 1 اين حد با حد دماي پايين عملكرد (LTPT) نشان داده شده است. مقادير حد دماي پايين عملكرد براي بيرينگ‌ها متفاوت است زيرا بلبيرينگ ها بهتر از رولربيرينگ‌ها روانكاري مي‌شوند و حد دماي پايين عملكرد براي آن‌ها اهميت كم‌تري دارد. براي رولربيرينگ‌ها خرابي جدي ناشي از عملكرد مداوم در زير اين دما ممكن است ايجاد شود. عملكرد كوتاه مدت در اين محدوده براي مثال هنگام راه‌اندازي سرد مضر نمي‌باشد زيرا حرارت ناشي از اصطكاك دماي بيرينگ را به محدوده سبز مي‌رساند.

توجه
مفهوم چراغ راهنما SKF براي هر نوع گريس قابل كاربرد است. هر چند كه محدوده‌هاي دما براي گريس هاي مختلف متفاوت بوده و بايدبا آزمايش عملكرد بيرينگ تعيين شوند حدود چراغ راهنما براي
• انواع گريس‌هاي مورد استفاده براي بيرينگ‌ها در نمودار زير و براي
• گريس‌هاي SKF درنمودار 3


نشان داده شده‌اند، محدوده هاي نشان داده شده در اين نمودارها بر اساس آزمايش‌هاي طولاني در آزمايشگاه‌هاي SKF به دست آمده‌اند و ممكن است با مقادير اعلام شده توط سازنده گريس متفاوت باشند. محدوده‌هي نشان داده شده در نمودار زير براي گريس‌ها پر مصرف (NLGI2) بدون مواد افزودني EP صادق مي‌باشند دماهاي نشان داده شده در نمودارها به دماي خود القا بيرينگ (Self-Induced Bearing Temperture)  (كه معمولاً بر روي رينگ ثابت اندازه‌گيري مي‌شود) مربوط مي‌شوند. از آنجايي كه داده‌هاي هر نوع گريس خلاصه‌اي از گريس‌هاي كم و بيش با تركيب مشابه مي‌باشند، حدود براي هر گروه به صورت دقيق مشخص نشده بلكه در يك محدوده كوچك قرار گرفته است.