:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

محاسبه عمر در شرایط کارکرد متغیر

 

محاسبه عمر در شرایط کارکرد متغیر

در کاربردهایی که در آنها بار وارده به بیرینگ از نظر اندازه و جهت متغیر است عمر بیرینگ را نمی‌توان مستقیماً محاسبه نمود و لازم است که بار معادل مربوط به شرایط متغیر محاسبه شود. بار متغیر می‌تواند با تغییرات سرعت، دما، شرایط روانکاری و درجة آلودگی همراه باشد، با پیچیده شدن شرایط، انجام محاسبات مربوطه مشکل می‌شود.
بنابراین در شرایط بارهای متغیر لازم است که طیف بار به تعداد محدودی بارگذاری ساده تقسیم شود (نمودار زیر). در شرایط تغییرات پیوسته بار، طیف بار به یک هیستوگرام از بلوک‌های ثابت بار تبدیل می‌شود که هر کدام از آنها مشخص کننده درصدی از شرایط کارکرد می‌باشد. توجه شود که بارهای سنگین و متوسط عمر بیرینگ را سریع‌تر از بارهای سبک مصرف می‌کنند. بنابراین در نظر گرفتن بارهای شوک و حداکثر در نمودار، حتی اگر زمان عمل آنها محدود به چنین دور باشد، اهمیت بسزایی دارد.


در یک محدودة کارکرد، متوسط بار بیرینگ و شرایط کارکرد آن را می‌توان با یک مقدار ثابت نشان داد. همچنین تعداد ساعات یا دوران‌های مربوط به آن محدودة کارکرد باید مشخص شود. بنابراین اگر  N1 تعداد دوران‌ها تحت شرایط بار   باشد و N کل سیکل عمر بیرینگ باشد جزء عمر U1=N1/N  تحت شرایط بارP1   بوده و عمرL10m1   را به دست می‌دهد. تحت شرایط کارکرد متغیر عمر بیرینگ را می‌توان از معادله زیر به دست آورد.
 L10m=[1/ (U1/L10M1+U2/L10m2+U3/L10M3+....)]
که در آن:
L10m=  عمر اسمی SKF (در قابلیت اطمینان 90%)، میلیون دور
...، ، L10m1,L10m2 =جزء عمر اسمی SKF (در قابلیت اطمینان 90%) تحت شرایط بار ثابت 1، 2،... میلیون دور
...، ، U1,U2= جزء عمر تحت شرایط 1، 2،(U1+U2+U3+...=Un=1)...
استفاده از این روش محاسباتی به وجود نمودارهای بار در هر کاربرد خاص بستگی دارد. همچنین این نمودارها را می‌توان از شرایط کارکرد مشابه یا سیکل کارکرد استاندارد برای کاربرد موردنظر به دست آورد.