:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

محاسبه ضریب تصحیح a SKF

 

در محاسبات عوامل مؤثر دیگر بر عمر بیرینگ نظیر عدم همراستایی، خمش شفت و تغییر شکل نشیمنگاه در نظر گرفته نمی‌شود.