تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

محاسبه ضریب تصحیح a SKF

 

در محاسبات عوامل مؤثر دیگر بر عمر بیرینگ نظیر عدم همراستایی، خمش شفت و تغییر شکل نشیمنگاه در نظر گرفته نمی‌شود.