:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

محاسبه دقیق تر ممان اصطکاکی

 

محاسبه دقیق تر ممان اصطکاکی

یک روش برای محاسبه ممان اصطکاکی در بیرینگ‌های غلتشی، محاسبه مجموع دو جزء ممان اصطکاکی، مستقل از بار  M0 و و ابسته به بارM1 است. به عبارت دیگر،
 M=M0+M1
روش فوق در سال‌های اخیر کاربرد داشته است. ولی یک روش دقیق‌تر، محاسبه بر اساس منابع ایجاد اصطکاک و نه وابستگی یا عدم وابستگی آنها به بار، است. در حقیقت M0  در بر گیرنده اصطکاک ناشی از منابع خارجی به همراه جزء هیدرودینامیک (Hydrodynamic) اصطکاک غلتشی (که دارای جزء وابسته بار نیز است) می‌باشد.
به منظور محاسبه دقیق ممان اصطکاکی در بیرینگ‌های غلتشی، چهار منبع مختلف باید ر نظر گرفته شوند.


 M=Mrr+Msl+Mseal+Mdrag

که در آن:
M= ممان اصطکاکی کل، Nmm
Mrr= ممان اصطکاکی غلتشی، Nmm
Mseal= ممان اصطکاکی لغزشی، Nmm
Mdrag=ممان اصطکاکی آب‌بندها، Nmm

ممان اصطکاکی ناشی از تلفات مقاومت، تلاطم (Churning)، پاشیدن (Splashing) و... روانکار
در این روش منابع اصطکاک در هر تماس ایجاد شده در بیرینگ‌ها تعیین و در نهایت با هم جمع می‌شوند. علاوه بر تأثیر آب‌بندها، منابع اضافی خارجی تولید اصطکاک را می‌توان اضافه کرد تا ممان اصطکاکی کل را محاسبه نمود. از آن جایی که در این مدل هر تماس (سطوح غلتشی و لبه‌ها) به دقت بررسی می‌شود، تغییرات در طراحی و بهبود طراحی بیرینگ‌های در محاسبات نشان داده شده و به سادگی قابل توسعه می‌باشد.


در بخش‌های بعدی این روش جدید برای محاسبه ممان اصطکاکی شرح داده می‌شود. در ابتدا محاسبات ساده ممان اصطکاک غلتشی، لغزشی و ممان اصطکاک آب‌بندها آورده شده است و در بخش‌های بعدی اثر ارتفاع روغن در بیرینگ، کمبود روانکار در سرعت‌های زیاد، گرمای ناشی از برش روانکاری در ورودی به سطح تماس و روانکاری ترکیبی توضیح داده می‌شوند.