:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

محاسبه تقریبی ممان اصطکاکی

 

محاسبه تقریبی ممان اصطکاکی

در شرایط خاص زیر:
• بار بیرینگP=0.1C
• روانکاری مناسب و
• شرایط کارکرد طبیعی


ممان اصطکاکی را می‌توان با استفاده از ضریب اصطکاک ثابت µ از معادله زیر با دقت کافی محاسبه نمود.
M=0.5µpd
که در آن:
M= ممان اصطکاک، Nmm
µ=  ضریب اصطکاک بیرینگ (جدول 1)

برای دیدن جدول در سایز اصلی اینجا کلیک کنید.

P= بار معادل دینامیکی بیرینگ، N
d= قطر داخلی بیرینگ، mm