:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

مجموعه قفسه و رولر های سوزنی

 

مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی (Needle Roller and Cage Assemblies)

 


یک ردیفه (24)
دو ردیفه (25)

 

 

              24  25

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهای باز(Roller Bearing, ̣Open Ends Drawn Cup Needle)

یک و دو ردیفه
طرح اصلی باز (26)
با آب‌بند تماسی (27)

 

        26  27 

 

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با یک انتهای بسته(Roller Bearing, Closed End Drawn Cup Needle)
یک و دو ردیفه
طرح اصلی باز (28)
با آب‌بند تماسی (29)


 
                            28                       29رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار یک یا دو ردیفه
بدون رینگ داخلی (30)
با رینگ داخلی
طرح اصلی باز
با آب‌بند تماسی (31)
 
                               30                        31رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه
یک یا دو ردیفه
با رینگ داخلی (32)
بدون رینگ داخلی (33)رولربیرینگ سوزنی خودتنظیم (Alignment Needle Roller Bearing)
با رینگ داخلی
بدون رینگ داخلی (34)

 

                  32  33 

34 

 
رولربیرینگ سوزنی ترکیبی (Combined Needle Roller Bearing)
رولر سوزنی/ بلبیرینگ تماس زاویه‌ای
یک طرفه (Single Direction) (35)
دو طرفه (Double Direction) (36)
رولر سوزنی/ بلبیرینگ کف‌گرد
 با بلبیرینگ کف‌گرد بدون قفسه (37)


با مجموعه ساچمه‌های راهنماشونده با قفسه (Cage-Guided Ball Set)
با یا بدون (38) درپوش
رولر سوزنی/ رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد
بدون درپوش (39)
با درپوش (40)

 

               35  36 
              37  38 
            39  40