:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

مثال ها ی محاسباتی

 

مثال ها ی محاسباتی

یک رولربیرینگ کروی 22208 E با سرعت 3500 r/min در شرایط زیر کار می‌کند.
- بار واقعی شعاعی بیرینگ، Fr=2990N
- بار واقعی محوری بیرینگ، Fa=100N
- رینگ داخلی دوران می‌کند
- دمای کارکرد 40OC
- روانکاری به روش حمام روغن
- ارتفاع روغن در حالت سکون  H=2.5mm بالای لبه رینگ خارجی است.
- روغن استفاده شده از نوع معدنی با لزجت سینماتیکی  v=68mm2/s در دمای 40oc  است.


 1. محاسبه متغیرهای وابسته به هندسه و بار
با قطر متوسط:
dm =0.5(d+D)=0.5(40+80)=60mm
• متغیرهای اصطکاکی غلتشی
Grr.e=R1dm1.85(Fr+R2Fa)0.54=1.6×10-6×601.85×(2990+5.84×100)0.54
=0.26
Grr.e=R3dm2.3(Fr+R4Fa)0.31=2.81×10-6×602.3×(29900+58×100)0.31
=0.436
از آن جایی که  Grr.e<Grr.l است، بنابراین:
Grr=0.26

• متغیرهای اصطکاکی لغزشی
Gsl.e=S1dm 0.25(Fr4+s2Fa4)1/3
=3.62×10-3×600.25×(29904+508×1004)1/3
=434
Gsl.l=s3dm 0.94(Fr3+S4Fa3)1/3
=8.8×10-3×600.94×(29903+117×1003)1/3
=1236.6
از آن جایی که Gsl.e<Gsl.l  است، بنابراین:
Gsl=434

 


2. ممان اصطکاکی غلتشی
Mrr=Grr(vn)0.6=0.26×(68×3500)0.6
=437Nm

 


3. محاسبه ممان اصطکاکی لغزشی
با فرض شرایط فیلم روانکاری کامل،k>2  ،
Msl=µslGsl=0.05×434=21.7Nmm
 


4. محاسبه ضریب کاهش ناشی از برش روانکار در ورودی سطح تماس
Qish=1/1+1.84×10-9×(n×dm )1.28v0.64
=1/1+1.84×10-9×(3500×60)1.28(68)0.64
=0.85
 


5. محاسبه ضریب کاهش ناشی از جایگزینی سینماتیکی روانکار در روانکاری به روش حمام روغن
Qrs=1/eKrsvn(d+D)(kz/2(D-d))1/2
=1/2.718 3×10-8×68×3500×(40+80)(5.5/2×(80-40))1/2
=0.8
 


6. محاسبه تلفات مقاومت در روانکاری به روش حمام روغن
متغیر تلفات مقاومت سیال که تابعی از
 H/dm=2.5/60=0.041
است. تلفات مقاومت سیال به علت h/dm<0.1  کوچک می‌باشد. ولی به هر حال می‌توان آنها را در محاسبات وارد کرد. برای رولربیرینگ‌های متغیر vM  تقریباً برابر 0.3×10-4  است.
ثابت مرتبط با رولربیرینگ‌ها را می‌توان محاسبه کرد.
 Kroll=KLKZ(d+D)/D-d ×10-12
=0.8×5.5×(40+80)/80-40 ×10-12
=13.2×10-12
 
و تلفات مقاومت سیال به طور تقریبی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
Mdarg=10VmKrollB dm4n2
=10×0.3×10-4×13.2×10-12×23×6044×35002
=14.5Nmm
 
 

7. محاسبه ممان کل اصطکاکی رولربیرینگ 22208 E مطابق با روش جدید SKF
 M=QishQrsMrr+Mdrag
=0.85×0.8×437+21.7×14.5
=334Nmm