:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي

لقي داخلي

بلبيرينگ ها شيار  عميق  و رولر بيرينگ هاي استوانه اي  به صورت  استاندارد  وبا لقي  داخلي شعاعي نشان داده  شده در شماره فني آنها توليد ميشوند .
حدود لقي درجداول زيرآورده شده اند .
جدول براي بلبيرينگ هاي شيار عميق 

 


جدول براي رولر بيرينگ هاي استوانه اي  مقادير  لقي درجداول  براي بيرينگ نصب نشده وبدون  بار صحيح مي باشند .