:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي

لقي داخلي

رولر بيرينگ هاي CARB به صورت استاندارد با لقي  نرمال  توليد مي شوند ولي اكثر آنها با لقي بيشتر C3 نيز موجود مي باشند همچنين بعضي بيرينگ ها با لقي هاي كم تر  C2 و بسيار زياد C4 و C5 نيز موجود  هستند.
لقي داخلي بيرينگ هاي در جداول زير آورده شده اند ،‌


- جدول1 براي بيرينگ ها با رينگ داخلي استوانه اي  

 


-  جدول2 براي بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي


مقادير براي بيرينگ نصب  نشده و بدون بار و در شرايطي جابجايي  محوري  بين رينگ ها وجود ندارد ،‌صحيح ميباشند .
جابجايي محوري يك رينگ نسبت به رينگ ديگر در بيرينگ هاي CARB باعث كاهش لقي داخلي مي شود . تاثير اين جابجايي محوري،‌ در شرايطي كه منبع حرارت خارجي در شفت  يا نشيمنگاه وجود ندارد،‌ بر لقي داخلي بسيار كم است. بيرينگ هاي CARB اغلب با رولر  بيرينگ هاي كروي بكار برده ميشوند و لقي آنها در كلاس مشابه بيشتر از رولر بيرينگهاي  كروي است جابجايي محوري رينگ داخلي نسبت به رينگ خارجي به ميزان  %6 تا 8% پهناي بيرينگ،‌ لقي بيرينگهاي CARB را كاهش داده و به ميزان لقي رولربيرينگ هاي كروي با اندازه  مشابه مي رساند .