:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي

لقي داخلي

رولر  بيرينگهاي كروي به  صورت  استاندارد  با لقي  شعاعي  نرمال  توليد مي شوند ولي اكثر  آنها با لقي  بيشتر  C3 نيز موجود  هستند . بيشتر  بيرينگ ها  با لقي  كم تر از نرمال  C2 ولقي هاي  بيشتر  C4 يا C5 نيز موجود  مي باشند .
 رولر  بيرينگ هاي  كروي براي  كاربرد هاي ارتعاشي  به صورت استاندارد  با لقي داخلي  C4 توليد مي شوند . لقي داخلي شعاعي  بيرينگ ها در جداول زير آورده  شده اند.
- (جدول1)  براي  بيرينگ ها  با رينگ داخلي  استوانه اي و

 


- (جدول2)  براي  بيرينگ ها  با رينگ داخلي  مخروطي


 حدود  لقي ذكر  شده در جداول   مطابق  استاندارد  ISO 5753:1991 بوده و براي  بيرينگ ها قبل از  نصبث  وبدون  بار صحيح  مي باشند .