:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي

لقي داخلي

بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم به صورت استاندارد با لقي شعاعي نرمال توليد مي‌شوند ولي بيشتر آنها با لقي بزرگ‌تر C3 نيز موجود مي‌باشند. اكثر بيرينگ‌هاي با لقي كم C2 و لقي بسيار زياد C4 نيز موجود هستند.
 بيرينگ‌هاي سري‌هاي 130 و 139 به صورت استاندارد با لقي C3 توليد مي‌شوند. بيرينگ‌ها با رينگ داخلي بيرون‌زده داراي لقي داخلي، بين محدوده مقادير لقي C2 و نرمال مي‌باشند.
 اين مقادير براي بيرينگ نصب نشده و بدون بار صحيح هستند (جدول)