تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

لقي داخلي

لقي داخلي

رولرهاي بادامكي دو رديفه با لقي محوري نرمال مشابه بلبيرينگ‌هاي دو رديفه تماس زاويه‌اي توليد مي‌شوند