:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي

لقي داخلي

بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس به صورت استاندارد با لقي محوري نرمال توليد مي‌شوند ولي بعضي از ابعاد با لقي بيشتر يا كم‌تر و يا محدوده لقي كاهش يافته نيز موجود مي‌باشند.
 محدوده‌هاي لقي آورده در جدول زير آورده شده‌اند اين مقادير براي بيرينگ نصب نشده و بدون بار صحيح مي‌باشند.